Publicerad 21 oktober 2022
Nyhet

Ny studie om alternativ politisk organisation

En studie har tagits fram om kommuner med en alternativ politisk organisation utan facknämnder. Den ingår i SKR:s arbete med att följa utvecklingen av politisk organisering på lokal nivå.

Foto

Lena Langlet

Från mitten av 1990-talet och framåt har ett sextiotal kommuner förändrat sin politiska organisation genom att gå från en traditionell organisation med facknämnder till en alternativ politisk organisation där styrelsen övertar facknämndernas ansvar. Utöver obligatoriska nämnder har kommuner och regioner en stor frihet att själva bestämma hur den politiska organisationen ska utformas.

Syftet med studien

Jörgen Johansson, docent vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, har genomfört studien och slutsatserna är hans egna.

SKR:s syfte med studien har varit att både dokumentera och analysera frågor om organisering, samordningsvärden och demokratiutveckling i ett urval av kommuner med en så kallad avsektoriserad politisk organisation.

− Vi hoppas att rapporten ska inspirera till samtal om den lokala demokratins organisering och utveckling. Vidare är förhoppningen att den ska vara användbar för såväl de kommuner som genomfört liknande organisationsförändringar som kommuner där sådana förändringar planeras, säger Lena Langlet, chef för Demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Risker med avsektoriseringsmodellen

Studien visar att ambitionen med den avsektoriserade kommunmodellen har varit att skapa översikt, samordning och kortare beslutsvägar samt utveckla kommunens demokratiska legitimitet utifrån medborgares och brukares perspektiv. Det handlar om att skapa balans mellan att effektivisera beslutsfattandet genom färre nämnder och därmed minska antalet förtroendevalda och att stärka fullmäktige och därmed demokratin.

En majoritet av studiens intervjupersoner upplever dock att det finns demokratiska risker med att minska antalet förtroendeuppdrag, vilket leder till ökad arbetsbelastning och försvårad nyrekrytering av förtroendevalda.

Studiens författare menar att för att reformen ska bli lyckad behöver en sådan organisation omsorg och engagemang. Kommunpolitik är föränderlig med bland annat socioekonomiska förhållanden, komplexa policyuppgifter och omsättning på ledande positioner i både politik och förvaltning. De principer och arbetssätt som en gång etablerats glöms bort och förändras och omorganisationens grundläggande delar förloras ur sikte. Därför är det viktigt att tidigt utforma arbetssätt för utvärdering.

Fakta

Studien avser att fördjupa förståelsen av de utmaningar som finns med en avsektoriserad organisation och analysen innehåller dels en övergripande dokumentation av samtliga kommuner som introducerat modellen och dels en djupstudie av 14 kommuner som var först ut med att tillämpa en avsektoriserad modell.

Tre olika metoder kombineras i studien: en statistisk dokumentation av den politiska organisationen i svenska kommuner, en enkätundersökning riktad till ansvariga politiker och tjänstepersoner i de 14 kommunerna och semi-strukturerade intervjuer av ledande förtroendevalda och ansvariga tjänstepersoner i fem av de 14 kommunerna.

Modellen introducerades med tyngdpunkt under åren 2006–2014 och därefter avtog ökningstakten. Studien visar att en del av de avsektoriserade kommunerna valt att återgå till en facknämndsbaserad organisation. Modellen har varit vanligast bland relativt små kommuner och det har skett en minskning av antalet förtroendeuppdrag när det politiska beslutsfattandet koncentrerats till kommunstyrelsen.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.