Publicerad 3 februari 2023
Debatt

Verklig förändring kräver lokal förankring

Regeringens ambitioner under ordförandeskapet är positiva. Det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma förändring.

Regeringens ambitioner att betona säkerhet, demokratiska värden och rättsstatsprincipen under ordförandeskapet är positiva, men det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma verklig förändring. Det skriver gästkrönikör Peter Danielsson, ordförande SKR.

I en tid präglad av krig och såväl ekonomisk som hälsokris står Sveriges – och Europas – kommuner och regioner som nyckelspelare i att trygga demokratin, förebygga nya hälsokriser och läka ekonomin. Nu när Sverige axlar EU-ordförandeskapet under det närmaste halvåret ser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det som en möjlighet för Sverige att kunna göra vår röst än starkare i Europasamarbetet.

Regeringens prioriterade frågor är bra men inte vassa nog.

För det första pekar regeringen ut ett tydligt behov av en stärkt och sammanhållen säkerhetspolitik på EU-nivå. Bortom mellan- och överstatliga ambitioner saknas dock en konkretisering av den lokala och regionala nivåns uppdrag.

Att den lokala nivån med sin samhällsbärande kraft inte får utrymme i regeringens målbild är oroväckande – inte minst när kriget i Ukraina med all tydlighet visar att hela samhället måste vara redo och där är det civila försvaret i kommuner och regioner helt avgörande.

Den samhällskritiska infrastrukturen med bland annat el och vattenförsörjning måste säkerställas i hela EU, i dialog med den lokala och regionala nivån som har uppdraget att tillhandahålla infrastrukturen idag.

För det andra saknas en tydlig kommunal och regional dimension i demokratifrågan. Kommuner och regioner spelar en central roll i demokratiutvecklingen och som länk mellan medborgare och EU-institutionerna. Beslut som fattas på EU-nivå måste också kunna tas in på lokal nivå annars reagerar människor med växande misstroende till det europeiska projektet.

För att värna demokratin, det kommunala självstyret och förhindra maktkoncentration bör beslut fattas så nära medborgarna som möjligt. Ökat hat, hot och våld som både välfärdens medarbetare och förtroendevalda utsätts för, liksom ökande falska nyhetsspridningen, är ett reellt hot mot demokratins överlevnad. Det riskerar att leda till tystnade röster, censur, avhopp och medarbetare som väljer att sluta

Tillsammans behöver vi kraftsamla, såväl nationellt som på den europeiska nivån, mot den negativa utvecklingen.

För det tredje är det viktigt att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland i klimatfrågan. Den gröna omställningen behöver integreras i regeringens arbete och genomsyra arbetet på såväl global, nationell som lokal nivå.

Arbetet pågår i våra regioner och kommuner men det behövs också ett tydligt handslag mellan de olika nivåerna för att ta sig an en av vår tids största utmaning.

Kommuner och regioners kunskap i vatten- och skogsfrågorna är idag underutnyttjade, de besitter både mark, kompetenser och handlingskraft för att möjliggöra den gröna omställningen.

Regeringens ambitioner att betona demokratiska värden och rättsstatsprincipen under ordförandeskapet är positiva, men det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma verklig förändring.

Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner

Debattartikeln publicerades på Europaportalen 2 februari 2023

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.