Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

4 september 2020

Kontakt

Datakällor

Kvalitetsregister

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet och hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.

De Nationella Kvalitetsregistren har en central roll i flera framgångsrika förbättringsarbeten i vården. Se Förbättra vården med kvalitetsregister.

Hitta kvalitetsregister

Se alla Nationella kvalitetsregister.

Kvalitetsregister per kategori

Vården i siffror

Gå direkt till Vården i siffror

Vården i siffror är regionernas och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) samlingsplats för publicering av kvalitetsmått och andra data om hälso- och sjukvården, som underlag för uppföljning och fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika sjukdomar och behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande.

Datakällorna är nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsens hälsodataregister och regionernas och SKR:s olika datainsamlingar. För många viktiga indikatorer publiceras nya data varje kvartal eller månad, för andra sker årlig uppdatering.


Statistik om cancervården

Gå direkt till Regionala cancercentrums statistik

Regionala cancercentrum statistik är huvudsakligen baserad på två olika datakällor, de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Statistiken från väntetidsdatabasen redovisar uppgifter om antalet patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling, i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider samt patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp.

Nationell Patientenkät

Gå direkt till Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät.

PrimärvårdsKvalitet

Gå direkt till Primärvårdskvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete.

Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Väntetider i vården

Gå direkt till Väntetider i vården

Sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Följupp.nu (sociala investeringar)

Gå direkt till Foljupp.nu

Syftet med verktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna, liksom att underlätta uppföljningen av satsningar genom att samla indikatorer, processmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe.

Socialstyrelsens statistik

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Uppgifter om vårdvolymer i specialiserad vård och för läkemedelsanvändning. Det finns dock inga uppgifter om vårdkontakter och diagnosförekomst i primärvården i dessa databaser.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar Socialstyrelsen fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

KPP

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Ekonomirapporten

Nationell plattform för patientrapporterade mått

Kolada