Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

18 september 2020

Kontakt

Remisser vårdförlopp

Tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är nu klara för öppen remiss. Mellan 16 september och 27 november 2020 kan du lämna synpunkter.

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Arbetet stöds av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

De nationella arbetsgrupperna i regionerna har tagit fram remissversioner för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande diagnoser:

 • Hjärtsvikt
  Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om nydebuterad hjärtsvikt och avslutas senast efter ställningstagande till andra linjens behandling
 • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
  Vårdförloppet inleds vid misstanke om kognitiv svikt orsakad av demenssjukdom och avslutas vid bekräftad diagnos, alternativt då misstanke inte kvarstår
 • Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur
  Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient med osteoporosrelaterad fraktur och med hög risk för nya frakturer och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten

Vem kan lämna synpunkt?

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Vi ser gärna att svaren samordnas inom respektive organisation eller förening.

Så här gör du

 1. Välj det eller de vårdförlopp du vill lämna remissvar på.
 2. Ladda ner svarsmall för remissvar.
  1. Mall för remissvar (word, nytt fönster)
  2. Mall för remissvar (pdf, nytt fönster)
 3. Skicka remissyttrandet så snart som möjligt men senast 27 november 2020 till: kunskapsstyrning-vard@skr.se.

Till varje vårdförlopp hör en konsekvensbeskrivning som bör läsas innan remissvar ges. Ta även del av den läsanvisning som finns i mall för remissvar. Där finns även övergripande information om bland annat uppföljning.

Information om arbetet med vårdförlopp

Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Hjärtsvikt

Osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Vad händer sen?

Remissvaren kommer att behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen.

Beslut om fastställande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fattas i regionernas nationella system för kunskapsstyrning. Därefter beslutar regionerna om införande.

Kontakt

För allmänna frågor om vårdförlopp, kontakta kunskapsstyrning-vard@skr.se.

Kontakt nationella arbetsgrupper (NAG)

Kognitiv svikt vid demenssjukdom

Hjärtsvikt

Osteoporos