Socionomstudenter behöver mer praktisk färdighetsträning

Socionomutbildningen behöver bli mer yrkesförberedande, och regeringen måste utreda hur, men redan i dag kan lärosäten och kommuner bättre rusta blivande socionomer för verkligheten.

Sveriges socialchefer har länge uttryckt att de upplever att den akademiska grundutbildningen för socionomer inte förbereder studenterna tillräckligt väl för ett arbete inom socialtjänsten.

SKR har därför undersökt hur socionomprogrammet uppfattas av linjechefer i socialtjänsten, det vill säga de chefer som rekryterar och tar emot de nyutexaminerade socionomer som påbörjar sin yrkesbana i socialtjänsten.

Undersökningen visar att cheferna efterfrågar mer fokus på praktisk färdighetsträning och mer verklighets- och verksamhetsförankring. Socionomerna som börjar sitt första jobb inom socialtjänsten har ofta en mycket bra teoretisk bas från utbildningen, men behöver ha en bättre förståelse för vad det innebär att arbeta inom socialtjänsten. Enligt cheferna saknar många nyutexaminerade kunskaper i bemötande men också i hur socialtjänsten fungerar. Här efterfrågar cheferna bland annat mer praktisk färdighetsträning i samtalsmetodik redan i grundutbildningen.

Socionomprogrammet - En undersökning om hur socionomprogrammet kan utvecklas

Vi vet att det just nu pågår en översyn av socionomexamen. Det är välkommet att regeringen ser över utbildningen, men deras fokus ligger på ungdomsbrottslighet, och vi menar att man behöver ha en bredare ansats än så. Nu hoppas vi att regeringen tittar på våra förslag om en översyn av hela socionomprogrammet. Det är viktigt att översynen tar hänsyn till kompetens som också efterfrågas av andra arbetsgivare, det vill säga inte enbart socialtjänstens behov som har varit fokus i denna undersökning.

Vi ser också fram emot att diskutera rapporten med såväl kommuner som lärosäten. Det finns nämligen mycket som lärosäten och kommuner kan göra redan nu. I mars träffar vi FSSOC, Förbundet Sveriges Socionomutbildningar, där de 19 lärosäten som har socionomprogrammet ingår.

En trolig framgångsfaktor i arbetet med att rusta blivande socionomer är samverkan mellan lärosäten och kommuner kring utbildningen, vilket redan pågår på vissa ställen i landet. Det behövs mer kontakt med arbetsgivare under utbildningen och fler lärare/föreläsare som har yrkeserfarenhet från socialtjänsten. Vår förhoppning är att resultatet av undersökningen kan leda till ännu mer dialog och samverkan.

Genom att exempelvis stärka den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och låta företrädare för arbetsgivare föreläsa för studenterna, skulle blivande socionomer bättre rustas för den verklighet de ska möta när de börjar jobba.

 • VFU kan förslagsvis bli mer integrerad och komma tidigare i utbildningen (än femte terminen som det oftast är idag) så att en student tidigt i utbildningen kan få en uppfattning om hur socialtjänsten fungerar.
 • En VFU-period, om det finns fler perioder än en, bör vara inom socialtjänst, helst myndighetsutövning (biståndsbedömning).
 • Verksamhetsintroduktion för kommande arbete inom socialtjänst kan läggas tidigt i utbildningen.

Samhället har förändrats på många sätt sedan utbildningen först kom på plats, och det är viktigt att socionomprogrammet speglar detta så att våra nya socionomer står rustade för att möta samhällets utmaningar.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen