Publicerad 8 februari 2021

Dialog i partnerskap skapar sociala innovationer

Partnerskap för sociala innovationer är en mötesplats för det offentliga och civilsamhället i Region Örebro län. Syftet är att tillsammans hitta nya lösningar på samhällets utmaningar. Ett resultat är regionens avtal med två sociala företag.

Den 1 januari 2015 inrättade Region Örebro län Partnerskap för sociala innovationer. Hösten 2020 består partnerskapet av cirka 40 verksamheter och organisationer, de flesta av dem civila. Målet är öka regionens utvecklingskapacitet genom att skapa nya sociala innovationer.

Arbetet har hittills bland annat lett till direktupphandlingar av sociala företag som Cykelreturen och Re:form. Kommunen har därmed både skaffat kapacitet för en typ av arbete som tidigare saknades och även satt människor, som stått långt ifrån arbetsmarknaden, i arbete.

Dialogen mellan civilsamhället och det offentliga är också inskrivet i regionens officiella strategidokument.

Partnerskapets arbete har rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt genom bland annat EU-kommissionen och OECD.

Slutsatser

 • Partnerskapets verksamhet måste förankras politiskt.
 • Dialogen mellan civilsamhälle och offentlig sektor bör skrivas in i politiska strategi- och policydokument.
 • Det offentliga måste avsätta personella resurser med erfarenhet av civilsamhället och ge dessa personer tillräcklig tid för att driva frågor om sociala innovationer.
 • Ömsesidigt behov och intresse gör arbetet lättare. Alla i partnerskapet måste visa att de menar allvar.
 • Partnerskapets medlemmar måste ta hänsyn till varandras olika förutsättningar.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte och mål

En social innovation är en ny idé eller ny tjänst som tar itu med behov och utmaningar på ett sätt som är bra både för samhälle och individer. Bibliotek och barnavårdscentraler är tidiga sådana exempel. Nutida exempel är Fair Trade-rörelsen, Mattehjälpen och tidskriften Situation Stockholm.

Den 1 januari 2015 inrättade Region Örebro Partnerskap för sociala innovationer. Syftet var att skapa en mötesplats där det offentliga och civilsamhället tillsammans skulle kunna hitta nya sociala innovationer. Ett av målen var att öka regionens utvecklingskapacitet.

Hösten 2020 har partnerskapet cirka 40 medlemmar. Bland dem finns tio kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Örebro universitet, flera studieförbund, Svenska Kyrkan, Verdandi, Friluftsfrämjandet med flera andra civila organisationer.

Genomförande

Eftersom civilsamhällets organisationer är extremt rörliga är de bra på att hitta lösningar på nya problem. Det menar utvecklingsledare Anders Bro, vars uppgift är att ”skapa förutsättningar för civilsamhället att göra det”.

Sociala företag – de flesta arbetsintegrerande – har funnits länge i Örebro län.

På senare tid har även andra typer av företag och verksamheter vuxit fram. Några sådana exempel är Matpaket, Kompisstöd, IT-guiderna, Linje 14 och Skjutsgruppen. Ett annat är Syverkstan vars medarbetare syr, lagar och tillverkar produkter efter kundernas önskemål. De har specialiserat sig på utomhustextilier som båtkapell och markiser, men syr också bröllopsklänningar, klär om möbler och stryker tvätt. Syverkstan startades av Verdandi i mars 2018 och har fokus både på försäljning och på att skapa sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Avtal med flera sociala företag

På senare tid har partnerskapet lett till att Region Örebro län har tecknat flera avtal med sociala företag.

Karl Löfroth är länschef för avdelningen Transport & logistik och tvekade inte när han fick frågan. Tvärtom. Som ansvarig för regionens cykel- och bilpooler kände han till behovet av hjälp med service, tvätt och tankning på tider då fordonen inte används.

– Tidigare tog vi in timställda på helgerna men efter dialog med Anders Bro och med hjälp av regionens upphandlingsavdelning har vi numera avtal med de sociala företagen Cykelreturen och Re:form.

Sociala företag servar regionens cyklar och bilar

Först ut var Cykelreturen som har avtal med regionen om att serva cirka 30 av regionens tjänstecyklar. Nästa steg blev att hitta företag som kunde serva, tanka och tvätta ett 40-tal fordon vid tre bilpooler i länet.

En ny kontakt med Partnerskap för sociala innovationer landade i ytterligare två direktupphandlingar, med Re:form och Samhall.

– Vi valde att dela upphandlingen i två och ville testa ett större och ett mindre företag.

Efter ett år har Karl Löfroth bara gott att säga om de nya samarbetena.

– Företagen gör ett arbete som vi saknar kapacitet för. Att avtalet innebär jobb för människor som länge har stått utanför arbetsmarknaden är en extra bonus.

Tanken är att Region Örebro län ska kunna göra ytterligare upphandlingar under år 2022. Hur många det blir beror på behovet, men initialt handlar det om cykel- och bilvård på minst två orter.

Gott rykte i både regionen, Sverige och Europa

Efter fem år är Partnerskap för sociala innovationer en viktig och väl etablerad del av verksamheten i länet.

– Bara det faktum att det finns, är en social innovation, säger Anders Bro och menar att det är svårt att hitta ett så omfattande och etablerat samarbete någon annanstans.

Partnerskapet i Örebro län har också fått mycket uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands genom OECD och EU-kommissionen.

På regional nivå har den politiska ledningen gjort det till en del av sin regionala innovationsstrategi.

Förutom att synliggöra civilsamhällets möjligheter att skapa sociala innovationer fungerar Partnerskapets ofta som referensgrupp i projekt eller som partner vid större ansökningar.

Sedan 2017 har Region Örebro län avsatt utvecklingsmedel som civilsamhället kan ansöka om. Information om utlysningen sker bland annat genom partnerskapet och många av dess medlemmar har sökt och fått medel för projekt. Några projekt ska leda till nya sätt att jobba med kvinnor i utsatta situationer och identifiera nya typer av sociala företag. Vilka som får del av potten beslutas av den regionala Kulturnämnden.

Turné för att samla innovativa idéer

För att fånga upp utmaningar och idéer till nya lösningar har partnerskapet bland annat gjort en ”turné” då man placerade sin husvagn på torg, utanför matbutiker och i bostadsområden. Aktiviteten gav drygt 30 idéer som partnerskapet har skickat vidare till olika organisationer.

Ett exempel är en pensionerad sjukgymnast I Askersund som berättade om en ny sorts sjukgymnastik som kan hjälpa strokepatienter. Den idén skickades till hälso- och sjukvården.

Enligt Anders Bro var turnén var ett bra sätt att jobba ihop eftersom den bemannades med representanter från partnerskapets medlemmar; från Örebro läns idrottsförbund och Coompanion till kommuner och Region Örebro län.

En vanlig utmaning är att hjälpa lokalsamhällen som drabbats av utflyttning att hitta nya näringar. Andra handlar om att hantera utanförskap.

– Inom partnerskapet diskuterar vi ofta olika aspekter av utanförskap och hur vi kan hantera dem. Det kan handlar om stad-land, digitalt utanförskap eller om nya svenska medborgare kontra oss som bott här länge, säger han.

Tidigare har partnerskapet haft forskningscirklar för att diskutera vad sociala innovationer är och hur de kan utvecklas.

Stormöte bestämmer verksamhetsplan 2021-2026

Medlemsorganisationerna i Partnerskap för sociala innovationer träffas vid fyra stormöten per år. Utöver det träffas ett arbetsutskott med nio organisationer var tredje vecka.

Under år 2020 har en stor del av arbetet handlat om att ta fram en verksamhetsplan och en lista med verksamheter för perioden 2021-2026.

Klart är att partnerskapet kommer att satsa på fyra stora målområden:

 • Erfarenhetsutbyte. Starta ett samhällssamtal för att öka medlemmarnas kompetens så att de kan hantera utmaningar tillsammans.
 • Projektstöd och -samordning. Samordna parter som vill göra gemensamma projekt. Hålla koll på och vara referens vid utlysningar inom såväl Sverige som EU.
 • Rådgivning och metodstöd till civila organisationer. Samarbeta med bland andra Coompanion som ”främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet” och den regionala stiftelsen Activa som ”skapar möjligheter för människor med funktionsnedsättning att finna en väg framåt”.
 • Information och kommunikation. Bygga om partnerskapets webbplats med mera.

Detta har arbetet lett fram till – resultat

Partnerskapet för sociala innovationer har gjort det möjligt för Region Örebro län att ta ett gemensamt grepp kring sociala innovationer i civilsamhället. Arbetet i partnerskapet har etablerat frågor om civilsamhällets möjligheter att bidra med sociala innovationer på den politiska dagordningen. Sedan 2018 är det inskrivet i regionens strategi- och styrdokument och i dag pågår ett internt samtal om sociala innovationer över organisationens områdesgränser. Ett sådant exempel är upphandlingsavdelningens engagemang för att teckna avtal med sociala företag.

I takt med att frågorna etablerats, har kunskapen ökat inom den regionala offentliga organisationen och allt fler tjänstepersoner har knutits till partnerskapet.

Partnerskap för sociala innovationer har rönt stor uppmärksamhet i EU-kommissionen och i jämförelser inom OECD.

De viktigaste slutsatserna

 • Förankring och beslut på högsta politiska nivå är en förutsättning för att frågan om civilsamhällets möjlighet att bidra till sociala innovationer ska få genomslag.
 • Dialog mellan civilsamhälle och offentlig sektor måste skrivas in i politiska strategi- och policydokument.
 • Det måste finnas offentliga personella resurser som har tid och kapacitet att driva frågor om sociala innovationer. Dessa personer bör ha kunskap om och erfarenhet av civilsamhällets förutsättningar.
 • Ömsesidigt behov och intresse gör arbetet lättare. Alla i partnerskapet måste bjuda till och visa att de menar allvar.
 • Hänsyn måste tas till olika parters specifika förutsättningar.
 • Samarbetet underlättas av delat ansvar och ledarskap.
 • När frågorna etablerats ökar kunskapen och allt fler personer inom den regionala organisationen har knutits till partnerskapet.

Fördjupning

No one is left behind

No one is left behind (Youtube)Vad är egentligen socialt företagande? Vilken samhällsvinst bidrar de till och vilken effekt har de sociala företagen på människor som arbetar hos dem?

Sociala företag i Örebro län

Sociala företag i Örebro län (Youtube)Region Örebro län arbetar aktivt för att främja socialt företagande i länet. Det här är några av de aktörer i länet som vi på olika sätt erbjuder ökat stöd till.

Sociala företag bidrar till samhällsnytta

Sociala företag bidrar till samhällsnytta (Youtube)Möt några av de aktörer som Region Örebro län på olika sätt erbjuder ökat stöd till.

Partnerskapet för sociala innovationer i Region Örebro län

Partnerskapet för sociala innovationer, Region Örebro länUnder 2020 har Partnerskapet för sociala innovationer arbetat med att utveckla sin organisation. Detta har skett genom att gemensamma aktiviteter har setts över och en verksamhetsplan och en aktivitetslista har tagits fram.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar

Ny väg till innovativa välfärdslösningar – en handbok om samverkan med sociala företagAtt hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället.

Kontaktpersoner

Anders Bro
Utvecklingsledare social ekonomi
Region Örebro län
anders.bro@regionorebrolan.se

Karl Löfroth
Regionservice Transport & logistik
Region Örebro län
karl.lofroth@regionorebrolan.se

Informationsansvarig

 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Medborgardialog
Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel