Publicerad 5 maj 2021

Idrott och anläggningar

Kommuner, landsting och regioner har ett grundläggande intresse av att idrotten utvecklas. Idrott ger stora samhällsvinster inom många områden. SKR vill därför slå vakt om idrottens positiva värden.

Kommuner, landsting och regioner utgör tillsammans svensk idrotts största finansiärer. Den största delen av samhällets stöd till idrotten är relaterat till idrottsanläggningar. En viktig utgångspunkt är dock att idrott och motion inte enbart avgränsas till den verksamhet som bedrivs av den organiserade idrottsrörelsen.

Spontanidrotten växer i populäritet, och en utmaning framöver blir att tillhandahålla infrastruktur som tillgodoser medborgarnas skiftande behov.

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

Anläggningsrapporten 2019 – idrott och fritid

SKR undersöker bestånden av anläggningar. Aktuell statistik för idrotts- och fritidsanläggningar finns i Anläggningsrapporten 2019- idrott och fritid.

Statistik och nyckeltal avseende kultur och fritidssektorn finns publicerade i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Bland annat finns särskilda nyckeltalssamlingar avseende kultur- och idrottsanläggningar.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Elitidrottens anläggningar

En annan utmaning är hur kommunerna ska hantera de överväganden som krävs för att möta elitidrottens krav på idrottsanläggningar. Historiskt har elitidrotten haft en nära koppling till breddidrotten och subventionerats med offentliga medel. Elitidrotten bedrivs fortfarande med basen i idrottsrörelsen men med omfattande ekonomisk omsättning uppkommer nya frågor kring kommunens ansvar och finansieringen av elitidrottens arenabehov.

Som ett stöd för medlemmarna har SKR arbetat fram en skrift med former för dialog med idrottsrörelsen, förslag på finansieringsmodeller, EU-rätt samt jämförelser med övriga nordiska länder.

Måttboken

Måttboken är en webbtjänst med anläggningsmått för ett stort antal idrotter. Syftet med Måttboken är att vara ett stöd till anläggningsägare, arkitekter, idrottsföreträdare och andra kring hur idrottsmiljöer och idrottsanläggningar kan byggas.

Måttboken

Publikationer

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset