Publicerad 16 augusti 2022

Öppna geodata

Lite förenklat kan öppna data beskrivas som information från offentliga organisationer som får tillhandahållas och utnyttjas fritt, utan betydande tekniska eller rättsliga begränsningar.

Informationen ska uppfylla kraven i den så kallade Open Definition. I Sverige brukar kommuner och Lantmäteriet delfinansiera hanteringen av grundläggande geodata genom nyttjanderättsavgifter. Det kan tolkas som en begränsning av ett fritt nyttjande.

Open Definition

Öppna geodata har blivit vanligare under de senaste åren och många länder, bland annat i Norden, har infört dem i någon form. Flera kommuner har öppnat delar av sin geodata och ytterligare kommuner planerar ett öppnande.

Öppna geodata från svenska kommuner

SKR har sammanställt resultatet av en enkät ställd till de svenska kommunerna våren 2019 om deras tillhandahållande av öppna geodata.

Rapport, Öppna geodata från kommuner (PDF) Pdf, 723 kB.

PSI- och öppna data-direktivet

Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i juli 2019 under titeln ”Direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn”. Direktivets implementerades i svensk lagstiftning 1 augusti 2022 genom den så kallade nya datalagen (Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data).

Förändringarna är i korthet:

 • Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta vissa offentliga företag.
 • Avgiftsfrihet som huvudprincip.
 • Möjliggör tillgång till dynamiska data (realtidsdata, via API).
 • Stödjer tillgång till forskningsdata.
 • Begränsar av s.k. exklusiva avtal.
 • Krav att tillgängliggöra s.k. värdefulla dataset.

Ett värdefullt dataset utmärks av nedanstående egenskaper; dess potential att:

 • skapa viktiga socioekonomiska eller miljömässiga fördelar och innovativa tjänster,
 • gynna ett stort antal användare, i synnerhet små och medelstora företag,
 • bidra till att generera intäkter, och
 • kombineras med andra dataset.

Kommissionen kommer efter dialog med medlemsländerna att återkomma med en genomförandeakt där vilka dataset som har identifierats som värdefulla redovisas. I direktivet regleras inom vilka kategorier sådana dataset återfinns: Geospatiala data, Jordobservation och miljö, Meteorologiska data, Statistik, Företag och företagsägande samt Rörlighet (transport).

De dataset som identifieras som värdefulla kommer inom två år från att genomförandeakten träder i kraft behöva tillgängliggöras avgiftsfritt, vara maskinläsbara, tillhandahållas via lämpliga API:er och kunna laddas ned i bulk.

Lantmäteriet hade 2019-20 fått regeringsuppdrag att identifiera vilka dataset som kan tänkas ingå i de sex datakategorierna samt att analysera de budgetära konsekvenserna av att tillgängliggöra dessa. Dessutom ska myndigheten göra en nyttoanalys.

I samband med uppdraget tog SKR fram en rapport som utifrån vissa förutsättningar redovisade kommunernas förmodade intäktsbortfall efter kommissionens kommande beslut om värdefulla dataset. Rapporten kom att utgöra en bilaga i Lantmäteriets redovisning till regeringen. Beräkningarna kan behöva revideras när EU-kommissionen beslutat om vilka dataset man definierat som värdefulla.

Kommunernas intäktsbortfall, SKR (PDF) Pdf, 647 kB.

PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet samt fullständig rapport, Lantmäteriet

Informationsansvarig

 • Marianne Leckström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.