Publicerad 4 januari 2024

Datakällor

Följupp.nu (sociala investeringar)

Foljupp.nu

Syftet med verktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna, liksom att underlätta uppföljningen av satsningar genom att samla indikatorer, processmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige. Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Kolada

Kolada

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Kostnad per patient (KPP)

KPP

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP – Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKR ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas.

Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med regioner och sjukhus.

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser och problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet och hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Patientrapporterade mått

Om Patientrapporterade mått hos Nationella kvalitetsregister

Olika typer av mått för att följa och utvärdera vårdens insatser: administrativa, kliniska och patientrapporterade mått. De senare används för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården.

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete.

Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och följa upp vården av enskilda patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från hela landet.

Statistik om cancervården

Regionala cancercentrums statistik

Regionala cancercentrum statistik är huvudsakligen baserad på två olika datakällor, de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kvalitetsregisterstatistiken redovisar individbaserade medicinska uppgifter om diagnos och behandling samt i vissa fall om patientens upplevelser av sin vård.

Statistiken från väntetidsdatabasen redovisar uppgifter om antalet patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF), andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling, i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala väntetider samt patientens upplevelser av sitt utredningsförlopp.

Socialstyrelsens statistik

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Socialstyrelsen är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet. Utöver officiell statistik publicerar Socialstyrelsen även annan statistik, till exempel statistikdatabasen och statistik som bygger på insamling och analys av andra uppgifter än de som ingår i ramen för officiell statistik.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar Socialstyrelsen fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

Vården i siffror

Vården i siffror

Vården i siffror är regionernas och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) samlingsplats för publicering av kvalitetsmått och andra data om hälso- och sjukvården, som underlag för uppföljning och fördjupade analyser. Här finns resultat och mått som gäller allt från specifika sjukdomar och behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produktivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande.

Datakällorna är nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsens hälsodataregister och regionernas och SKR:s olika datainsamlingar. För många viktiga indikatorer publiceras nya data varje kvartal eller månad, för andra sker årlig uppdatering.

Väntetider i vården

Väntetider i vården

Sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.