Publicerad 27 april 2023

Programområden och samverkansgrupper

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationellt gemensamma arbete inom flera olika områden.

Arbete för god och jämlik vård

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Nationella programområden och samverkansgrupper arbetar för att minska dessa skillnader och bidra till en god vård. Detta görs i samarbete mellan regioner och med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Sammansättning

Varje programområde respektive samverkansgrupp består av minst en representant från var och en av de sex sjukvårdsregionerna:

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Västra sjukvårdsregionen
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Södra sjukvårdsregionen

Uppdrag

I de nationella programområdenas och samverkansgruppernas uppdrag ingår att:

 • leda och samordna kunskapsstyrningen inom området
 • analysera, genomföra och följa upp behovs- och gapanalyser
 • utveckla och förvalta kunskapsstöd inom området
 • bidra i arbetet med utveckling och användning av kvalitetsregister
 • omvärldsbevaka
 • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • nivåstrukturering
 • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar

Insatsområden

De nationella programområdena och samverkansgrupperna fokuserar på olika insatser för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. Dessa kan variera över tid. Till dessa insatsområden är nationella arbetsgrupper (NAG) kopplade. För mer information om insatsområden, se sidor för respektive programområde och samverkansgrupp. Du kan även ladda ner en sammanställning av alla nationella programområdens insatsområden.

Sammanställning insatsområden 2023

Sammanställning av insatsområden NPO 2023 (PDF) Pdf, 269 kB.

Arbetsgrupper för kunskapsstöd

Nationella programområden har från och med 2022 en permanent arbetsgrupp för kunskapsstöd. Dessa arbetsgrupper har i dagsläget i uppdrag att ansvara för programområdets kunskapsstöd som berör primärvård, inklusive revidering av dessa.