Publicerad 16 februari 2024

Nominering av ledamöter

Har du möjlighet att bidra med dina kunskaper i det nationella arbetet kring kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård inklusive kommunal vård och omsorg? Här presenteras lediga uppdrag.

Lediga uppdrag

Här presenteras nationella arbetsgrupper där nominering pågår. Se under respektive arbetsgrupp vilka kompetenser som eftersöks.

Prenumerera

Du kan prenumerera på information om nya nomineringar genom att fylla i din e-postadress nedan. Du får då ett e-postmeddelade när en ny nominering publiceras.

Hantera prenumeration

Avslutade nomineringar

Nominering till nationella arbetsgrupper

Varje nationellt programområde (NPO) identifierar olika insatsområden där det vill driva förbättringsarbete. Insatsområden kan variera över tid. För att arbeta med dessa insatsområden startar NPO oftast nationella arbetsgrupper (NAG).

Det nationella programområdet fastställer arbetsgruppens uppdragsbeskrivning samt vilka kompetenser som ska ingå i gruppen. Efter att deadline för nominering har passerat gör NPO en bedömning av inkomna nominering som sedan jävsprövas. Därefter fattar NPO beslut om arbetsgruppens sammansättning.

Nominera dig själv via formulär

Ovan finns information om de nationella arbetsgrupper där nominering pågår, sorterat på nationellt programområde. Under respektive arbetsgrupp finns information om vilka kompetenser programområdet efterfrågar. Du nominerar dig själv till ett uppdrag i en arbetsgrupp genom att fylla i ett nomineringsformulär. Innan du fyller i formuläret kontaktar du din närmaste chef, som behöver godkänna uppdraget. Nomineringen har inga fasta datum utan sker löpande.

Patientföreträdare

Rekrytering av patientföreträdare till nationella arbetsgrupper sker i första hand via patient- och närståendeorganisationer. Det är även möjligt att vara patientföreträdare utan att representera en patient- eller närståendeorganisation. Du nominerar dig själv i formuläret nedan och där anger du om du representerar en patient- eller närståendeorganisation. Kompetenser och kunskaper som patientföreträdare behöver ha i de olika arbetsgrupperna varierar beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med.

Mer information om patientmedverkan i arbetsgrupper

Frågor

  • Om uppdraget: kontakta processledare för respektive nationellt programområde. Kontaktuppgifter finns under respektive uppdrag.
  • Om ersättningsnivåer: kontakta den sjukvårdsregionala samordnaren i din sjukvårdsregion.

Sjukvårdsregionala samordnare

Nominering till nationella programområden och samverkansgrupper

Varje nationellt programområde (NPO) respektive nationellt samverkansgrupp (NSG) består av en representant per sjukvårdsregion, förutom det nationella primärvårdsrådet som består av två representanter per sjukvårdsregion. Utöver det finns kommunala representanter i vissa NPO och NSG. I vissa nationella samverkansgrupper finns ledamöter från SKR.

Nytt NPO eller NSG

När det bildas ett NPO eller NSG nomineras kandidater från respektive sjukvårdsregion. I de fall kommunala representanter ska ingå rekryteras de via nationell styrgrupp för kunskapsstyrning socialtjänst (S-KiS). Inkomna nomineringar bereds i beredningsgruppen till styrgruppen (BG-SKS) och sammansättningen fastställs sedan av styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

Byte av ledamot i NPO eller NSG

När en ledamot i NPO eller NSG ska ersättas utser berörd sjukvårdsregion och/eller S-KiS en ny ledamot. Mandatperioden för ledamöter är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare en period på tre år.

Ordförande i NPO

De tre första åren följer ordförandeskapet för NPO det sjukvårdsregionala värdskapet, det vill säga ordförande representerar värdregionen. Därefter roterar ordförandeskapet. Beslut om ordförande fattas av beredningsgruppen till styrgruppen (BG-SKS) på delegation av styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). Mandatperioden för ordförandeskapet är tre år utan möjlighet till förlängning.

Ordförande i NSG

Beslut om ordförande fattas av beredningsgruppen till styrgruppen (BG-SKS) på delegation av styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). Mandatperioden för ordförandeskapet är tre år.

Adjungerade ledamöter i NPO och NSG

Om NPO eller NSG bedömer att det finns behov av att förstärka kompetensen i gruppen finns möjlighet att adjungera ledamöter, i enlighet med en fastställd process.