Publicerad 19 juni 2024

Kunskapsstyrning på nationell nivå

Genom en tydlig nationell struktur som stöttar det nationella arbetet undviks dubbelarbete. Grunden läggs i de kunskapsstöd och samverkansformer som hanteras av nationella programområden och samverkansgrupper. Nationella underlag kan sedan anpassas till lokala behov.

Programområden och samverkansgrupper

Motorn i det nationella arbetet i systemet för kunskapsstyrning är dess nationella programområden (NPO) och samverkansgrupper (NSG). De 26 programområdena leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper leder och samordnar regionernas nationellt gemensamma arbete inom flera olika områden.

Nationella programområden och samverkansgrupper

Forum för ordförande

Alla ordföranden i programområden och samverkansgrupper har regelbundna möten i så kallade ordförandeforum. Syftet med ordförandeforum är att ge stöd i rollen som ordförande samt vara en plats för erfarenhetsutbyte. Syftet är också att bidra till samordning och utveckling av arbetet med kunskapsstyrning på nationell nivå.

Insatsområden och arbetsgrupper

Programområden och samverkansgrupper tillsätter nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor. NAG bistår NPO i att utföra dess uppdrag. I de nationella arbetsgrupperna finns alla sjukvårdsregioner representerade och tillsätts genom öppen nominering. Jämn könsfördelning ska eftersträvas och grupperna ska ha en multiprofessionell sammansättning med representanter från både primärvård och specialistvård, patientföreträdare samt eventuell kommunrepresentant. Insatsområden tas fram av NAG i samarbete med NPO utifrån bland annat gapanalyser.

Arbetsgrupper för kunskapsstöd

NPO har sedan 2022 permanenta arbetsgrupper för kunskapsstöd. Dessa arbetsgrupper har i dagsläget i uppdrag att ansvara för programområdets kunskapsstöd som berör primärvård, inklusive revidering av dessa.

Samordnare och kommunikatörer

I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare som bidrar till nationell utveckling av systemet för kunskapsstyrning. Där finns också en sjukvårdsregional kommunikatör som stöttar nationella uppdrag. Samordnare och kommunikatörer är även delar av det sjukvårdsregionala värdskapet i det nationella arbetet med programområden.

Norra sjukvårdsregionen

Samordnare: Helen Abrahamsson

helen.abrahamsson@norrarf.se

Kommunikatör: Anneli Jernberg

anneli.jernberg@rvn.se

Sjukvårdsregion Mellansverige

Samordnare: Helena de la Cour

helena.delacour@regiondalarna.se

Kommunikatör: Anna Selberg

anna.selberg@regionvarmland.se

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Samordnare: Alexander Hedman

alexander.hedman@regionstockholm.se

Kommunikatör: Ann-Christine Berg

ann-christine.berg@regionstockholm.se

Västra sjukvårdsregionen

Samordnare: Kerstin Hinz

kerstin.hinz@vgregion.se

Kommunikatör: Mari Turos

mari.turos@vgregion.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Samordnare: Leni Lagerqvist

leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Kommunikatör: Conny Thålin

conny.thalin@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen

Samordnare: Anna Benemark

anna.benemark@skane.se

Kommunikatör: Charlotta Söderholm

charlotta.soderholm@skane.se

Styrgrupp

Styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) är ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstepersonsnivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

I styrgruppen ingår:

 • två representanter från regiondirektörsnätverket
 • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 • en representant från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • representanter från samtliga sex sjukvårdsregioner
 • ledamöter samt ordförande utses av regiondirektörsnätverket

Vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter.

Ledamöter i styrgruppen

Ordinarie

 • Mats Bojestig, ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Maria Strandberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Magnus Thyberg, avdelningschef, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
 • Johan Kaarme, direktör, avdelningen för vård och omsorg, SKR
 • Kristina Ateva, sekreterare, stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKR

Adjungerade

 • Sara Pütsep, Ekonomidirektörsnätverket, Region Stockholm
 • Maria Karlsson, Kommunikationsdirektörsnätverket, Region Sörmland
 • Lena Gardtman, ordförande Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS), Orust kommun
 • Mari Forslund, sektionschef Stöd till kunskapsstyrning, SKR
 • Helen Lundkvist Nymansson, sektionschef Data och analys, SKR
 • Ameli Norling, sektionschef Hälso- och sjukvård, SKR
 • Marie Lawrence, samordnare vid stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, SKR

Protokoll från styrgruppsmöten

Styrgruppsmöte maj 2024 (PDF) Pdf, 401 kB.

Styrgruppsmöte mars 2024 (PDF) Pdf, 2 MB.

Styrgruppesmöte februari 2024 (PDF) Pdf, 446 kB.

Styrgruppsmöte januari 2024 (PDF) Pdf, 2 MB.

Styrgruppsmöte november 2023 (PDF) Pdf, 3 MB.

Styrgruppsmöte oktober 2023 (PDF) Pdf, 4 MB.

Styrgruppsmöte september 2023 (PDF) Pdf, 4 MB.

Styrgruppsmöte juni 2023 (PDF) Pdf, 5 MB.

Styrgruppens och beredningsgruppens uppdrag

Uppdrag styrgrupp och beredningsgrupp (PDF) Pdf, 201 kB.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena och samverkansgrupperna inför ställningstagande och beslut.

Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna. Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen.

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ledamöter i beredningsgruppen

Norra sjukvårdsregionen

 • Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör, Norra sjukvårdsregionförbundet (ordinarie)
 • Ulrica Bergström, områdeschef, Region Västerbotten (ersättare)

Sjukvårdsregion Mellansverige

 • vakant
 • Gustav Ekbäck, planeringschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro län (ersättare)

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

 • Cecilia Carlens, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (ordinarie)
 • Sofia Kax, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm (ersättare)

Västra sjukvårdsregionen

 • Lars Rex, medicinsk rådgivare, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (ordinarie)
 • Kerstin Hinz, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling, Västra Götalandsregionen (ersättare)

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Karl Landergren, medicinsk direktör, Region Östergötland (ordinarie)
 • Susanne Yngvesson, utredare, Region Jönköping (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen

 • Christer Lindbladh, utvecklare, Södra sjukvårdsregionen (ordinarie)
 • Aleksandra Cavic, tillförordnad chef, enheten för kunskapsstyrning, Region Skåne (ersättare)

Stödfunktionen vid SKR

 • Marie Lawrence, samordnare, ordförande
 • Kristina Ateva, handläggare, sekreterare

Stödfunktion

Vid SKR finns den nationella stödfunktionen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Stödfunktionens övergripande uppdrag är att:

 • bidra till ett likartat arbetssätt inom strukturen
 • säkra strukturens inre samverkan
 • stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen
 • skapa mötesplatser och tillhandahålla plattform för informationsspridning
 • vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
 • hantera processen för verksamhetsplan och budget
 • bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika program- och samverkansområdena
 • bedriva kommunikationsarbete

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.