Publicerad 17 januari 2023

Nationella programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Uppdrag

Nationella programområden ska:

  • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
  • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och gapanalyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
  • arbeta med kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård, till exempel behandlingsrekommendationer samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • utse nationella arbetsgrupper
  • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
  • omvärldsbevaka
  • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
  • nivåstrukturering
  • samverka med myndigheter inom aktuellt område
  • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Värdskap i sjukvårdsregionerna

Varje sjukvårdsregion har ansvar för ett antal nationella programområden (NPO), i form av ett värdskap. Det innebär att sjukvårdsregionen stödjer programområdena.

Insatsområden

De nationella programområdena har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor.

Ordförandeforum

Alla ordföranden i nationella programområden och nationella samverkansgrupper har regelbundna möten i så kallade ordförandeforum. Syftet med ordförandeforum är att ge stöd i rollen som ordförande samt vara en plats för erfarenhetsutbyte. Syftet är också att bidra till samordning och utveckling av arbetet med kunskapsstyrning på nationell nivå.