Publicerad 18 mars 2022

Nationellt programområde cancersjukdomar

Programområdet utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan. Regionala cancercentrum arbetar enligt den nationella cancerstrategin genom årliga överenskommelser med Socialdepartementet.

Uppdrag

Kunskapsstyrningen inom cancerområdet samordnas av Regionala cancercentrum i samverkan. De sex regionala cancercentrumen (RCC) i Sverige har funnits sedan 2010. RCC i samverkan utgörs av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nationella samordnare för cancerområdet.

Inom ramen för nationella systemet för kunskapsstyrning utgör RCC i samverkan det nationella programområdet (NPO) för cancersjukdomar.

Uppdrag för RCC i samverkan är kopplade till den nationella cancerstrategin som togs fram i form av en statlig utredning 2009 och som utgör grunden för att utveckla cancervården i Sverige. Cancerstrategin syftar till att främja långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention och tidig upptäckt av cancer, patientfokus genom bland annat god tillgänglighet, information och sammanhållna vårdkedjor samt kunskapsutveckling i cancervården.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

RCC:s insatsområden spänner över ett brett område och utgår ifrån årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen. Insatserna ska driva utvecklingen av cancervården framåt och möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför idag och i framtiden. RCC arbetar nu enligt uppdragen i överenskommelsen som gäller fram till och med 2023. Den har fokus på att förkorta väntetiderna generellt, minska de regionala skillnaderna i väntetider samt stärka barncancervården.

RCC:s arbete är baserat på tio insatsområden:

 • Prevention och tidig upptäckt
 • Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård
 • Sammanhållna och effektiva vårdprocesser
 • Kompetensförsörjning
 • Kunskapsstyrning
 • Patientinformation
 • Ledning och styrning
 • Patienter och närstående
 • Forskning och innovation
 • Barn och unga

I en gemensam nationell inriktning sammanfattar RCC i samverkan prioriteringen av mål och aktiviteter inom de tio insatsområden, som regeringen anser att cancerarbetet ska vara inriktat på under de kommande åren.

RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård, Regionala cancercentrum (PDF)

Kunskapsstyrning genom bland annat nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, läkemedelsregimer och stöd till kvalitetsregister är centrala delar i RCC:s arbete.

Arbetsgrupper

Inom RCC i samverkan finns cirka 100 nationella arbetsgrupper där majoriteten arbetar inom området kunskapsstyrning. Arbetsgrupperna utgörs av vårdprogramgrupper, nationella kvalitetsregistergrupper och andra nationella arbetsgrupper för till exempel screeningprogram, cancerläkemedel och kontaktsjuksköterskor.

Aktuellt

Aktuell informationen om RCC:s arbete hittar du på Cancercentrums webbplats. Där finns också information om kunskapsstöd som är under framtagande eller på remiss.

Nyheter inom cancersjukdomar

Remisser inom cancersjukdomar

Cancervården under pandemin

Kunskapsstöd

Kunskapsstöd cancersjukdomar

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Helena Brändström, SKR, samordnare nationella vårdprogram, RCC:s arbete med nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, SKR

helena.brandstrom@skr.se

Ordförande

Hans Hägglund, SKR

Ledamöter

 • Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef, RCC Norr
 • Lena Sharp, tillförordnad verksamhetschef, RCC Stockholm Gotland
 • Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd
 • Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst
 • Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Mellansverige
 • Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst

Adjungerade

 • Arvid Widenlou Nordmark, nationell samordnare kvalitetsregister, RCC Norr

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård