Publicerad 3 januari 2023

Nationellt programområde infektionssjukdomar

Prioriterade områden för programområdet är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis. Inom området sepsis ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för införande i regionerna i samverkan med vårdens verksamheter.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Hepatit B och C

En nationell elimineringsplan för hepatit C är framtagen. En liknande elimineringsplan ska nu tas fram för hepatit B. Detta är i enlighet med WHO:s internationella mål om att minska nyinsjuknande i hepatit B och C med 90 procent och dödligheten i hepatit B och C med 65 procent.

Insatsområde hepatit B och C

Sepsis

Uppdraget är att arbeta för en mer effektiv och jämlik sepsisvård genom att verka för implementering av centrala delar av WHO:s sepsis-resolution. Arbetsgruppen har därför utvecklat ett grunddokument för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för identifiering, behandling, monitorering, diagnossättning, utskrivning och uppföljning av sepsis.

Införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis är en viktig del av NPO infektionssjukdomars arbete under 2022, i samverkan med nationellt programområde akut vård samt de regionala programområdena. Här ingår bland annat att bygga upp sepsislarm.

Vårdförlopp sepsis

Strama

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen och är en av de största utmaningarna för svensk sjukvård. Arbetet för att motverka resistensutveckling och för utveckling av en effektiv behandling mot infektioner har hög prioritet, och behovet kommer att kvarstå permanent.

Insatsområde strama

Aktuellt

 • Nationell elimineringsplan för eliminering av hepatit C har publicerats.
 • NPO infektionssjukdomar för diskussioner med Socialstyrelsen, SKR och andra NPO om olika aspekter av covid-19-pandemin och handläggning av patienter med covid-19 och postcovid.
 • En insats inom tuberkulos planeras med mål att eliminera sjukdomen som folkhälsoproblem samt att minska de regionala skillnaderna i omhändertagandet av patienter med tuberkulossmitta.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd infektionssjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
 • Ordförande: Ann-Christine Sjöblom, specialistläkare allmänmedicin, Liljeholmens akademiska vårdcentral, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Inger Dahlbom, avdelning kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

inger.dahlbom@regionstockholm.se

Ordförande

Emeli Månsson, överläkare, Infektionskliniken Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Sara Mörtberg, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Kristoffer Strålin, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Brink, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Anita Hällgren, överläkare, Infektionskliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anna Jerkeman, specialistläkare infektionsmedicin, Infektionskliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom infektionssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • InfCare Hepatit
 • InfCareHIV
 • Nationella kvalitetsregistret för infektionssjukdomar
 • Nationellt kvalitetsregister för primära immunbrister (PIDcare)

Till nationella kvalitetsregister inom hud- och könssjukdomar