Publicerad 23 mars 2023

Insatsområde strama

Patienter ska få tillgång till bästa möjliga behandling mot bakteriella infektioner, i en hälso- och sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Skapa engagemang för antibiotika och antibiotikaresistens inom hälso- och sjukvården och i samhället, samt främja korrekt och effektiv antibiotikaanvändning.
 • Följa och analysera följsamheten till behandlingsrekommendationer och kvaliteten på antibiotikabehandling av infektioner, på nationell nivå.
 • Medverka till att nationella kvalitetssystem utvecklas och används för uppföljning och förbättringsarbete. Detta gäller antibiotikaresistens och diagnos- och laboratoriekopplade förskrivningsdata i öppenvård och på sjukhus samt att det utvecklas system för att följa tecken på eventuell underförskrivning av antibiotika.
 • Medverka till utvärdering av medicinska metoder samt bidra i arbetet med ordnat införande och ordnad utfasning av medicinska metoder.
 • Samverka med regionala stramagrupper, myndigheter och aktörer inom veterinärmedicin och miljö.
 • Ta fram nya och kontinuerligt uppdatera nuvarande nationella behandlingsrekommendationer i samarbete med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, specialitetsföreningar och i särskilda arbetsgrupper, samt att göra dessa kända och tillgängliga digitalt och i tryck.
 • Arrangera nationella utbildningar och workshoppar för professionen inklusive webbutbildningar och inspelade föreläsningar.
 • Främja erfarenhetsutbyte och delande av erfarenheter och framtaget informationsmaterial från regionala stramagruppers arbete.
 • Ta fram nationella kvalitetsindikatorer och mål för antibiotikaanvändning i primärvård och slutenvård.
 • Aktivt delta i samarbeten, arbetsgrupper och referensgrupper rörande antibiotikafrågor hos nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen, samt i Nationella samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens.
 • Stödja folkhälsoarbete och verka för vaccinationer för att minska uppkomsten av infektioner.
 • Komma med förslag på och medverka i prioriteringar av ny forskning.
 • Vara projektpartner i nationella och internationella forskningsprojekt.
 • Vara remissinstans och dialogpartner i antibiotikafrågor för sjukvården, myndigheter och intresseorganisationer.
 • Bedriva omvärldsspaning och sprida svenska erfarenheter internationellt. Arbetsgruppens kompetenser och erfarenheter är efterfrågade både av WHO och andra länders sjukvårdsystem.

Aktuellt

 • Strama

  Nominering Pågående

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Olsson, sjuksköterska, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

asa.a.olsson@akademiska.se

Ordförande

Thomas Tängdén, specialistläkare infektionsmedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Elin Hedman, infektionsläkare, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregion
 • Maria Tempé, smittskyddsläkare, Sundsvalls sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Annethe Thegel, hygiensjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Annika Hahlin, apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Strama Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Hedin, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Norrahammar, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Hagstam, specialistläkare allmänmedicin, vårdcentral Centrumkliniken, Trelleborg, Södra sjukvårdsregionen