Publicerad 20 oktober 2022

Insatsområde strama

Patienter ska få tillgång till bästa möjliga behandling mot bakteriella infektioner, i en hälso- och sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Skapa engagemang för antibiotika och antibiotikaresistens inom hälso- och sjukvården och i samhället, samt främja korrekt och effektiv antibiotikaanvändning.
 • Följa och analysera följsamheten till behandlingsrekommendationer och kvaliteten på antibiotikabehandling av infektioner, på nationell nivå.
 • Medverka till att nationella kvalitetssystem utvecklas och används för uppföljning och förbättringsarbete. Detta gäller antibiotikaresistens och diagnos- och laboratoriekopplade förskrivningsdata i öppenvård och på sjukhus samt att det utvecklas system för att följa tecken på eventuell underförskrivning av antibiotika.
 • Medverka till utvärdering av medicinska metoder samt bidra i arbetet med ordnat införande och ordnad utfasning av medicinska metoder.
 • Samverka med regionala stramagrupper, myndigheter och aktörer inom veterinärmedicin och miljö.
 • Ta fram nya och kontinuerligt uppdatera nuvarande nationella behandlingsrekommendationer i samarbete med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, specialitetsföreningar och i särskilda arbetsgrupper, samt att göra dessa kända och tillgängliga digitalt och i tryck.
 • Arrangera nationella utbildningar och workshoppar för professionen inklusive webbutbildningar och inspelade föreläsningar.
 • Främja erfarenhetsutbyte och delande av erfarenheter och framtaget informationsmaterial från regionala stramagruppers arbete.
 • Ta fram nationella kvalitetsindikatorer och mål för antibiotikaanvändning i primärvård och slutenvård.
 • Aktivt delta i samarbeten, arbetsgrupper och referensgrupper rörande antibiotikafrågor hos nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen, samt i Nationella samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens.
 • Stödja folkhälsoarbete och verka för vaccinationer för att minska uppkomsten av infektioner.
 • Komma med förslag på och medverka i prioriteringar av ny forskning.
 • Vara projektpartner i nationella och internationella forskningsprojekt.
 • Vara remissinstans och dialogpartner i antibiotikafrågor för sjukvården, myndigheter och intresseorganisationer.
 • Bedriva omvärldsspaning och sprida svenska erfarenheter internationellt. Arbetsgruppens kompetenser och erfarenheter är efterfrågade både av WHO och andra länders sjukvårdsystem.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Olsson, sjuksköterska, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

asa.a.olsson@akademiska.se

Ordförande

Thomas Tängdén, specialistläkare infektionsmedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Elin Hedman, infektionsläkare, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregion
 • Maria Tempé, smittskyddsläkare, Sundsvalls sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Annethe Thegel, hygiensjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Annika Hahlin, apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Strama Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Olof Hertting, specialistläkare barnmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Christina Åhrén, mikrobiolog, Strama Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Hedin, specialistläkare allmänmedicin, Vårdcentralen Norrahammar, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Hagstam, specialistläkare allmänmedicin, vårdcentral Centrumkliniken, Trelleborg, Södra sjukvårdsregionen