Publicerad 9 augusti 2022

Nationellt programområde njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Nedre urinvägssymtom

Nedre urinvägssymtom, som på engelska heter Lower Urinary tract symptoms (LUTS), är mycket vanligt hos män och ökar med åldern. En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården.

Insatsområde nedre urinvägssymtom

Njursten

Njurstenssjukdomen är en folksjukdom där 10–20 procent av männen och cirka 5 procent av kvinnorna får en njursten under sin livstid. Ett nationellt kunskapsstöd ska tas fram för omhändertagande av patienter för rätt vårdnivå och hur förebyggande arbete kan bedrivas.

Insatsområde njursten

Njurtransplantation med levande donator

För levande donatorer av njurar finns idag ett nationellt vårdprogram att utgå ifrån. En kartläggning av området behöver göras, eftersom tillgången på transplantationsorgan inte motsvarar dagens behov av organ.

Insatsområde njurtransplantation med levande donator

Nationell högspecialiserad vård

Arbetet kring Nationell högspecialiserad vård (NHV) påbörjades under 2019 och är en pågående process. NPO njur- och urinvägssjukdomar har under året lämnat en bruttolista för fem potentiella områden. Stor vikt läggs vid att ta fram områden som kan ge bättre vård utan att äventyra annan vård och som helhet skapa god patientsäkerhet.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd njur- och urinvägssjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Aktuellt

Nationellt vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna är ute på öppen remiss.

Remisser

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Anna-Karin Larsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

anna-karin.larsson@skane.se

Ordförande

Anders Christensson, specialistläkare njurmedicin, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Andreas Jonsson, specialistläkare njurmedicin, Norra sjukvårdsregionen
  • Pernilla Sundqvist, specialistläkare urologi, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Inge Højgaard, specialistläkare urologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Henrik Kjölhede, specialistläkare urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Peter Bárány, specialistläkare njurmedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom njur- och urinvägssjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt Njurregister (SNR)

Till nationella kvalitetsregister inom njur- och urinvägssjukdomar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård