Publicerad 19 juni 2024

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdets mål är väl fungerande processer inom rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, utifrån samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer samt definierade uppföljningsmått.
Alla patienter som behöver rehabiliterings-, habiliterings- eller försäkringsmedicinska insatser ska få ett strukturerat och samordnat omhändertagande. Det innebär att patienterna är delaktiga, får en tidig individuell bedömning och plan samt evidensbaserade åtgärder och uppföljning.

Uppdrag

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 2024 (PPTX) Powerpoint, 52 kB.

Utöver de prioriterade insatsområdena fortsätter programområdet att skapa och stärka nätverk för samordning, samverkan och kommunikation.

Rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete beskriver centrala delar i patientens rehabilitering och sjukskrivning. Modellen ska bidra till en kvalitetssäker och samordnad process utifrån patientens behov och bästa tillgängliga kunskap. Modellen ska öka patientens delaktighet i vård och behandling, underlätta införande av kunskapsstöd och kommunikation mellan verksamheter och huvudmän.

Insatsområde rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Trauma

Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan mellan nationellt programområde akut vård, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. En nationell arbetsgrupp för trauma som startades 2023.

Insatsområde trauma

Traumatisk hjärnskada

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med kompletterande kunskapsstöd är framtaget. Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för förvaltning och uppföljning av införandet av kunskapsstöden. Arbetet sker i samverkan med de nationella programområdena akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Det behövs bättre samordning av insatser vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

Insatsområde övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Insatsen ska bidra till evidensbaserad och jämlik vård med hög patientsäkerhet vid försäkringsmedicinskt arbete, med samverkan i partnerskapet. Målet är att patientens försäkringsmedicinska processer är välfungerande i vård och behandling.

Insatsområde försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan. Där hittar du den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Arbetsgrupp kunskapsstöd

I nuläget sker detta arbete inom ramen för befintligt arbete i NPO. Under 2024 kommer uppdrag för en nationell arbetsgrupp att formuleras och därefter kommer en nominering att genomföras.

Kontaktperson: samma som för programområdet.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

  • Johan Brännström, utvecklingsstrateg Försäkringsmedicin och Rehabilitering, Hälso- och Sjukvårdspolitiska avdelningen, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
  • Frida Lindh, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen
  • Caisa Hedlund, utvecklingsledare, Samverkan Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Annika Waser, verksamhetschef Habilitering, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kommun

  • Anneli Forsgren, teamchef inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Cecilia Rydberg, arbetsterapeut och verksamhetschef hemsjukvården, Ydre kommun