Publicerad 17 januari 2023

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdet vill ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabiliterings-, habiliterings- och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig och tillgänglig del i övrig vård och behandling.

Uppdrag

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser. Ett särskilt fokus är på personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem

Insatsen ska resultera i ett försäkringsmedicinskt kunskapsstöd som tillgodoser hälso- och sjukvårdens kliniska behov. Stödet ska säkerställa evidensbaserad, god och jämlik vård samt hög patientsäkerhet inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen eller habiliterande insatser. I insatsen ingår att säkerställa långsiktigt och transparent samverkan mellan myndigheter, programområden på nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå och andra intressenter. Arbetet samordnas med insatsen ”Stöd för implementering av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete”.

Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete

En generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete är framtagen och nu pågår implementeringsarbete. Den ska bidra till samordnade rehabiliteringsinsatser och resurseffektiva arbetssätt utifrån patientens behov. Modellen ska öka patientens delaktighet i vård och behandling, underlätta implementering av vårdförlopp och kommunikation mellan verksamheter och huvudmän. Stödet för implementering av den generiska modellen ska säkerställa former för samverkan inom kunskapsstyrningssystemet samt med myndigheter. Det ska även underlätta klinikernas dokumentation och uppföljning av rehabiliteringsprocessen.

Rehabilitering vid covid-19

Arbetet med att stärka och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte om rehabilitering vid covid-19 fortsätter 2022. Insatsen, som ska bidra till bättre kvalitet och minskad variation genomförs i samverkan med myndigheter, andra programområden och nationella samverkansgrupper, professionsföreningar och patientorganisationer.

Trauma

Insatsområdet är en samverkan mellan nationellt programområde akut vård, kirurgi och plastikkirurgi, perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin. Arbetet kommer att starta under 2023.

Insatsområde trauma

Traumatisk hjärnskada

Programområdet har huvudansvar för att ta fram kunskapsstöd för traumatisk hjärnskada. Arbetet sker i samverkan med programområden för nervsystemets sjukdomar, barns och ungdomars hälsa, akut vård och Nationella primärvårdsrådet.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering

Målet är att förbättra samordningen av insatser vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Målet är också att öka kunskapen kring målgruppen hos hälso-och sjukvårdspersonal utanför habiliteringsverksamheterna.

Insatsområde övergång till vuxensjukvård för barn och ungdomar inom habilitering

Aktuellt

Nominering av ledamöter till nationell arbetsgrupp trauma pågår till 15 december.

Nominera till nationell arbetsgrupp trauma

Utöver de prioriterade insatserna fortsätter programområdet arbetet med att stärka och skapa nätverk för samordning inom rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan. Där hittar du den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Kunskapsstöd rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Ordförande

Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

  • Johan Brännström, utvecklingsstrateg Försäkringsmedicin och Rehabilitering, Hälso- och Sjukvårdspolitiska avdelningen, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
  • Mattias Cloodt, processledare försäkringsmedicin, Utveckling och innovation, Forskning utveckling utbildning, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
  • Caisa Hedlund, utvecklingsledare, Samverkan Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Annika Waser, sjuksköterska, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen, Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
  • Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Anneli Forsgren, teamchef inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Mika Levin-Smeds, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Beställnings- och uppföljningsenheten, Norrköpings kommun