Publicerad 19 mars 2024

Insatsområde trauma

Vården av patienter med trauma varierar i landet. Insatsområdet syftar till en likvärdig och god vård av traumapatienter.

Bakgrund

Traumavården omfattar det akuta omhändertagandet på skadeplats, transport till sjukhuset för primärt omhändertagande samt kirurgisk vård. Den kirurgiska vården kan ske på det sjukhus dit patienten transporteras men kan även innebära transport till ett annat sjukhus ifall det sjukhuset har bättre resurser.

I traumavården ingår också eftervård av patienten och rehabilitering. Traumavården spänner över en mängd kliniska specialiteter, verksamheter och professioner beroende på patientens skador.

Traumavården är av ojämn kvalitet i landet vad gäller omhändertagande, utredning, behandling och uppföljning. Det finns 48 akutsjukhus med varierande förutsättningar, där skillnader finns i kapacitet, bemanning, och faktorer såsom geografi samt transportavstånd. Syftet med insatsområdet är att skapa en grund för en god och likvärdig vård av patienter med trauma, vilket innefattar bland annat mottagande av patient samt vårdkedja.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram:

 • En nationell traumamanual. Alla akutsjukhus har traumamanualer som uppdateras regelbundet då det ständigt tillkommer nya evidens och rekommendationer. Syftet med en nationell manual är att skapa en stomme till manual som traumagruppen på varje sjukhus kan anpassa till sin verksamhet.
 • Definitioner av, och kriterier för, traumamottagande sjukhus.
 • En beskrivning av en optimal rehabiliteringsprocess för patienter med trauma, som betonar vikten av samordning och tidig initiering. Syftet är att traumapatienter ska kunna rehabiliteras till en så optimal funktionsnivå som möjligt i förhållande till skador och förutsättningar. Patienterna har allt ifrån enkla till komplexa behov, som kräver teamarbete och rehabiliteringsmedicinsk kompetens.

Insatsområdet är en samverkan mellan dessa nationella programområden (NPO):

 • NPO akut vård
 • NPO kirurgi och plastikkirurgi
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • NPO rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Sofi Holfelt Sarin, Akutmottagningen Skånes universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen

sosahol@icloud.com

Ordförande

Folke Hammarqvist, specialistläkare kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Sofie Jacobsson, specialistläkare rehabiliteringsmedicin, Umeå Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Ioannis Ioannidis, specialistläkare ortopedi, Örebro Universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Denise Kutlu Bäckström, specialistläkare akut- och intensivvård, Region Gävleborg Stab, Verksamhetsområde (VO) Ambulans och akut, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Rebecka Rubenson Wahlin, specialistläkare akut- och anestesivård, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ragnar Ang, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Sjukvårdsregionen
 • Pontus Frick, specialistsjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Sjukvårdsregionen
 • Malin Hegen, fysioterapeut, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra Sjukvårdsregionen
 • Annika Aregger Lundh, specialistsjuksköterska, Centralsjukhuset Kristianstad, Södra Sjukvårdsregionen
 • Philipp Martin, specialistläkare akutsjukvård och kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen