Publicerad 20 maj 2022

Nationellt programområde medicinsk diagnostik

Programområdet omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Uppdrag

Programområdet (NPO) har huvudansvaret för följande kunskapsområden: mikrobiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, radiologi, nuklearmedicin, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Diagnostisk cancergenomik – nationellt kunskapsstöd för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering

DNA-sekvensering ger ökad precision vid diagnostik och behandling av cancer. En nationell arbetsgrupp som tillsattes under 2021 ska utarbeta evidensbaserade nationella beslutsstöd för klinisk implementering av Next Generation Sequencing (NGS), en metodik inom cancerområdet. Arbetsgruppen ska även ta fram förslag på sammansättning och uppdrag för en permanent nationell expertgrupp inom molekylär cancerdiagnostik.

Insatsområde diagnostisk cancergenomik

Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nuklearmedicinska undersökningar

En temporär nationell arbetsgrupp har utrett förutsättningarna för en regiongemensam upphandling, implementering och förvaltning av ett nationellt system för remittentstöd vid remiss till undersökningar med joniserande strålning. Förstudien färdigställdes under våren 2021 och är nu underlag för beslut om upphandling och införande av ett nationellt remittentstöd. Uppdraget att genomföra en nationell upphandling ligger utanför NPO-uppdraget.

Kunskapsstöd för blodanvändning

En adekvat och gemensam nationell blodförsörjning ökar förutsättningarna för en jämlik avancerad sjukvård. Blodförsörjningen i Sverige sker idag regionalt och beror på tillgång respektive användning av blod. En adekvat blodförsörjning är viktig ur beredskapssynpunkt och ur ett långtidsperspektiv är det nödvändigt med ett stabilt blodlager. En nationell arbetsgrupp som tillsätts under 2022 ska kartlägga förutsättningarna för att införa ett nationellt kunskapsstöd för en jämlik transfusionsstrategi och blodanvändning.

Nationellt kodverk inom laboratoriemedicin

För att höja patientsäkerheten och bemöta behov av att inkludera laboratorieresultat i nya journalsystem, kvalitetsregister samt inom forskning och förbättringsarbete behövs nationell samordning av nomenklatur och koder för undersökningar och tester. Nyttan för patienterna ökar genom att de blir mer involverade i sin egen vård. NPO kommer under 2022 beskriva täckningsgrad av användning av kodverk inom laboratoriemedicin samt ta fram rekommendationer och process för nationellt införande av kodverk.

Nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin

Digitalisering av patologi förväntas underlätta styrning och ledning av hur patologi ska integreras med övriga digitala vårdsystem och processer såsom exempelvis högspecialiserad vård och strukturerade vårdförlopp. Uppdraget syftar till att tydliggöra att verksamhetsutveckling inom patologi är nödvändig som integrerad del i kommande kunskapsstöd. En nationell arbetsgrupp inrättas under 2022 och kommer att ta fram en nationell strategi för digitalisering av bilddiagnostik inom patologin.

Aktuellt

Ledamöterna till nationell arbetsgrupp för digital patologi är beslutade och arbetsgruppen startar sitt arbete i september 2022. Nomineringsprocess pågår för arbetsgrupp i insatsområdet digital patologi under maj–augusti 2022.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd medicinsk diagnostik

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Gunilla Friberg, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

gunilla.friberg@regionstockholm.se

Ordförande

Joachim Lundahl, överläkare, tillförordnad funktionschef, medicinskt ledningsansvarig läkare för laboratoriedelen, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Inga Zelvyte, specialistläkare klinisk kemi, medicinsk chef, Kemilaboratoriet Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • David Gisselsson, klinisk patologi, Lunds universitet, Södra sjukvårdsregionen
  • Katrine Riklund, överläkare radiologi/nukleärmedicin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
  • Jonas Cederberg, överläkare medicinsk radiologi, områdeschef Medicinsk diagnostik och teknik, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Carl Backman, överläkare radiologi, biträdande verksamhetschef Diagnostik och Service, Kungälvs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård