Publicerad 15 november 2021

Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Statens fleråriga satsning och överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa är en viktig utgångspunkt för programområdet. Insatser sker i bred samverkan med bland andra SKR, Socialstyrelsen och professionsföreningar.

Uppdrag

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik.
Det innebär hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård och rehabilitering av sjukdomar och symtom i de kvinnliga könsorganen. Det innebär också hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård under graviditet, födsel och mödrahälsovård, inklusive prenatal diagnostik, rådgivning, kontroll och behandling av det ofödda barnet.

Insatsområden

Blödningsrubbningar

Blödningsrubbningar har stor påverkan på livskvaliteten för många kvinnor och skapar oro eftersom de kan vara tecken på malignitet. Programområdets kartläggning av indikationer, behandlings- och operationsmetoder samt skillnader i insatser och omhändertagande ska bidra till större kunskap och öka patienternas tillgång till evidensbaserad vård i hela Sverige. Insatsen omfattar även hälsoekonomiska analyser.

Insatsområde blödningsrubbningar

Fosterdiagnostik

Vilka metoder för fosterdiagnostik som erbjuds i olika delar av landet varierar stort. Detsamma gäller tillgången till utbildad personal och utrustning. Programområdet kartlägger nuläget och avser att föreslå insatser, mål och mätbara indikatorer för att säkerställa god och jämlik fosterdiagnostik i hela Sverige.

Insatsområde fosterdiagnostik

Fetal RHD-screening och profylax

Implementeringen av evidensbaserade metoder för fetal RHD-screening och profylax ser olika ut i olika delar av landet beroende på skillnader i infrastruktur och resurser. Programområdet undersöker underlag, utvärderar hälsoekonomiska beräkningar och stödjer implementering.

Kunskapsstöd inom mödrahälsovården

Programområdet för dialog med professionsföreträdare, Socialstyrelsen och Inera om behov, målgrupper och lämplig utformning av ett efterfrågat digitalt kunskapsstöd för mödrahälsovården.

Aktuellt

  • Vårdriktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41 är godkänd och publicerad.
  • Kartläggning och rekommendationer för fosterdiagnostik har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd kvinnosjukdomar och förlossning

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Lotta Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Ordförande

Johan Skoglund, specialist obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Eva Innala, Centrum för Obstetrik och Gynekologi Umeå, Norra sjukvårdsregionen
  • Corinne Pedroletti, obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Tekla Lind, gynekologi, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johanna Belachew, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Pia Teleman, obstetrik och gynekologi, kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård