Publicerad 23 augusti 2023

Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Statens fleråriga satsning och överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa är en viktig utgångspunkt för programområdet. Insatser sker i bred samverkan med bland andra SKR, Socialstyrelsen och professionsföreningar.

Uppdrag

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik.
Det innebär hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård och rehabilitering av sjukdomar och symtom i de kvinnliga könsorganen. Det innebär också hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård under graviditet, födsel och mödrahälsovård, inklusive prenatal diagnostik, rådgivning, kontroll och behandling av det ofödda barnet.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Graviditetsvecka 41

En vårdriktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41 publicerades 2021. Nu pågår arbete med uppföljning och utvärdering.

Mödrahälsovård

Det finns behov av ett kunskapsstöd för mödrahälsovården med syfte att bidra till god och jämlik mödrahälsovård i landet.

Insatsområde mödrahälsovård

Onormal blödning från livmodern

En vårdriktlinje för onormal blödning från livmodern är framtagen.

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd kvinnosjukdomar och förlossning

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

 • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
 • Ordförande: Alexandra Schulhof, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Lotta Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Ordförande

Johan Skoglund, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Eva Innala, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Centrum för Obstetrik och Gynekologi Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Corinne Pedroletti, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Sophia Brismar, överläkare, Kvinnokliniken, Danderyds Sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Tekla Lind, specialistläkare gynekologi, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef , Kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Pia Teleman, specialistläkare obstetrik och gynekologi och kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom kvinnosjukdomar och förlossning finns dessa nationella kvalitetsregister:

 • Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning (Q‑IVF)
 • Graviditetsregistret
 • Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Till nationella kvalitetsregister inom kvinnosjukdomar och förlossning