Publicerad 29 mars 2022

Nationellt primärvårdsråd

Nationellt primärvårdsråd bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Nationellt primärvårdsråd ska också bidra i omställningen till Nära vård där primärvården är basen.

Uppdrag

I princip är inga patientgrupper exkluderade från primärvården, och en avgränsning för nationellt primärvårdsråd blir då att inte ta huvudansvar för en specifik diagnos inom systemet för kunskapsstyrning, utan istället samverka med områdesansvarigt nationellt programområdet (NPO).

Begreppet primärvård omfattar inte bara regionernas så kallade vårdvalssystem, utan även annan primärvård i regionernas regi och primärvård som utförs av kommuner och privata vårdgivare, i enlighet med God och nära vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39. Ett av de viktigaste samverkansområdena är omställningen till Nära vård.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Databaserad beskrivning av primärvård

Skapa nationell statistikmodell för att beskriva primärvårdsnivåns population avseende diagnoser, vårdåtgärder, kontakter och läkemedelsförskrivning satt i relation till hela sjukvårdssystemet.

Insatsområde databaserad beskrivning av primärvård

Kunskapsstöd primärvård

Stödja att primärvårdsperspektivet säkerställs i kunskapsstyrningssystemets alla delar när NKK primärvårdsdokument utarbetas.

Insatsområde kunskapsstöd primärvård

Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Stödja regionerna i att utarbeta ändamålsenliga former för medicinskt stöd i kommunal hälso- och sjukvård, samt i utveckling av nära vård och den del av primärvården som kommuner och regioner gemensamt ansvarar för.

Insatsområde medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Traumatisk hjärnskada

God och jämlik vård vid traumatisk hjärnskada genom god samordning samt att säkerställa att patienter får adekvat stöd och information. Deltagande i styrgrupp och nationell arbetsgrupp i samverkan mellan flera NPO och nationellt primärvårdsråd.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Över- och underdiagnostik och -behandling

Att utifrån ett primärvårdsperspektiv minimera överbehandling eller onödig behandling och utredning i kunskapsstöden.

Insatsområde över- och underdiagnostik och -behandling

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd primärvård

Aktuellt

 • Intensifiera arbetet i Nära vård omställningen. Arbetsutskott är bildat och aktivt samarbete sker med socialstyrelsen och SKR.
 • Förstärka och tydliggöra det kommunala perspektivet i primärvård.
 • Arbete för att kännedom om kunskapsstyrningssystemet ska leda till god primärvårdsrepresentation.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Therese Silvander Ahlrik, distriktssköterska, Rehabiliteringskliniken i Växjö, Södra sjukvårdsregionen

therese.silvander-ahlrik@kronoberg.se

Ordförande

Petra Vogt, specialistläkare allmänmedicin, Framtidskontoret Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Nino Bracin, specialistläkare allmänmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mari Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Pernilla Johansson, distriktssköterska, Vårdcentralen Skoghall, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tommy Lundmark, specialistläkare allmänmedicin, Alfta din vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jan Hasselström, specialistläkare allmänmedicin, Akademiskt Primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Helen Patomella, arbetsterapeut, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jörgen Månsson, specialistläkare allmänmedicin, CitySjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Lena Nordman, fysioterapeut, Södra Älvsborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Patrik Glasberg, sjuksköterska, primärvårdsförvaltningen Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Karin Karlsson, specialistläkare allmänmedicin, Bra liv hälsan 2 vårdcentral, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gabriella Widlund, psykolog, Allmänmedicinskt kunskapscentrum, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Solweig Hedman, sjuksköterska, Arjeplogs kommun, Norra sjukvårdsregionen
 • Helena Blomberg, sjuksköterska, Hallsbergs kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Hellström, arbetsterapeut, Stockholms stad, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Åsa Fredriksson, sjuksköterska, Ale kommun, Västra sjukvårdsregionen
 • Marianne Karlsson, sjuksköterska, Vetlanda kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ulf Gustafsson, fysioterapeut, Växjö kommun, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerade

 • Lisbet Löpare Johansson, SKR
 • Ulrika Elmroth, Primärvårdskvalitet, SKR

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård