Publicerad 23 oktober 2023

Nationellt primärvårdsråd

Nationellt primärvårdsråd bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Det ska också bidra i omställningen till Nära vård där primärvården är basen.

Uppdrag

I princip är inga patientgrupper exkluderade från primärvården. En avgränsning för nationellt primärvårdsråd blir då att inte ta huvudansvar för en specifik diagnos inom systemet för kunskapsstyrning, utan att i stället samverka med andra nationella programområden (NPO).

Begreppet primärvård omfattar inte bara regionernas så kallade vårdvalssystem, utan även annan primärvård i regionernas regi och primärvård som utförs av kommuner och privata vårdgivare, i enlighet med den statliga utredningen "God och nära vård – en primärvårdsreform". Ett av de viktigaste samverkansområdena är omställningen till Nära vård.

God och nära vård – en primärvårdsreform på regeringen.se

Om Nära vård på skr.se

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Databaserad beskrivning av primärvård

Uppdraget är att skapa en nationell statistikmodell för att beskriva primärvårdsnivåns population vad gäller diagnoser, vårdåtgärder, kontakter och läkemedelsförskrivning satt i relation till hela sjukvårdssystemet.

Insatsområde databaserad beskrivning av primärvård

Kunskapsstöd primärvård

Uppdraget är att stödja att primärvårdsperspektivet säkerställs i de nationella kliniska primärvårdsrekommendationerna.

Insatsområde kunskapsstöd primärvård

Medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Uppdraget är att stödja regionerna i att ta fram former för medicinskt stöd i kommunal hälso- och sjukvård, samt i utveckling av nära vård och den del av primärvården som kommuner och regioner gemensamt ansvarar för.

Insatsområde medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Traumatisk hjärnskada

Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin har huvudansvar för insatsen. Arbetet sker i samverkan med nationellt programområde akut vård, barns och ungdomars hälsa, nervsystemets sjukdomar samt nationellt primärvårdsråd.

Insatsområde traumatisk hjärnskada

Över- och underdiagnostik och behandling

Uppdraget är att utifrån ett primärvårdsperspektiv minimera överbehandling eller onödig behandling och utredning i kunskapsstöden.

Insatsområde över- och underdiagnostik och -behandling

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd primärvård

Aktuellt

 • Arbetet med omställningen till Nära vård har intensifierats. Ett arbetsutskott samarbetar aktivt med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
 • Arbete pågår med att förstärka och förtydliga det kommunala perspektivet i primärvården.
 • Arbete pågår med att öka kännedomen om systemet för kunskapsstyrning i primärvården. Målet är att öka representation av primärvårdsrepresentanter i

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Charlotta Wilhelmsson, Södra sjukvårdsregionen

nationellaprimarvardsradet@skane.se

Ordförande

Petra Vogt, specialistläkare allmänmedicin, Primärvård Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

 • Jan Ehlin, specialistläkare allmänmedicin, Hälsocentral Själevad, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Fremner, divisionschef primärvård, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Westerling, distriktssköterska, Område Nära vård Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tommy Lundmark, specialistläkare allmänmedicin, Alfta din vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Suzana Björnstedt Buhovac, närsjukvårdschef, Primärvård Norra, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Helen Patomella, arbetsterapeut, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jörgen Månsson, specialistläkare allmänmedicin, CitySjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Lena Nordman, fysioterapeut, Södra Älvsborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Marita Ahlby, distriktsköterska, regionstab samordning hälso- och sjukvård, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Karin Karlsson, specialistläkare allmänmedicin, Bra liv hälsan 2 vårdcentral, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Gabriella Widlund, psykolog, Allmänmedicinskt kunskapscentrum, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

 • Solweig Hedman, sjuksköterska, Arjeplogs kommun, Norra sjukvårdsregionen
 • Helena Blomberg, sjuksköterska, Hallsbergs kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Hellström, arbetsterapeut, Stockholms stad, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Åsa Fredriksson, sjuksköterska, Ale kommun, Västra sjukvårdsregionen
 • Helen Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ulf Gustafsson, fysioterapeut, Växjö kommun, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerade

 • Lisbet Löpare Johansson, samordnare Nära vård, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Susanne Steen, projektledare PrimärvårdsKvalitet, avdelningen för vård och omsorg, SKR