Publicerad 6 mars 2023

Insatsområde stensjukdom i övre urinvägarna

Stensjukdom i övre urinvägarna är en folksjukdom där 10–20 procent av män och cirka 5 procent av kvinnor får en njursten under en livstid. Ett vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna är framtaget.

Bakgrund

Återfallsrisken för stensjukdom i övre urinvägarna är 50 procent. Det är en resurskrävande sjukdom som involverar flera delar av sjukvårdsapparaten, såsom primärvård, akutmottagning, slutenvård, röntgenavdelningar, dagkirurgiska och slutenvårdskirurgiska enheter. Förutom smärtor finns stora medicinska risker; försämrad njurfunktion och sepsis där multiorgansvikt och intensivvård förekommer. Det drabbar ofta arbetsföra patienter och ger därmed stora samhällskostnader till följd av sjukskrivningar, ibland under lång tid. Idag finns ingen samsyn kring hur behandling ska ske. Vårdprogram för njursten behöver samordnas och nationella riktlinjer skapas för att vården ska bli kunskapsbaserad och jämlik.

Uppdrag

Steg 1:

 • Utveckla ett nationellt vårdprogram med förslag till behandlingsval och vårdnivå, för regional och lokal implementering.
 • Ta fram resultatmått som är relevanta att följa, till exempel kostnader och sjukskrivningar, samt processmått som till exempel antal olika behandlingsmodaliteter per 100 000 invånare och andel dagvård och slutenvård.

Steg 2:

 • Inventera resurserna för njurstensbehandling.
 • Analysera hur organisationsstrukturer med tillhörande principer för beslutsfattande och ekonomisk ersättningsmodell inverkar på behandlingsval och vårdnivå.
 • Utarbeta förslag till kostnadsneutralt nationellt och regionalt samarbete.

Steg 3:

 • Utreda förutsättningar för beslutsstöd i olika vårdinformationssystem, baserat på vårdprogrammet.

Steg 4:

 • Utreda förutsättningar för utformande av nationellt kvalitetsregister.

Aktuellt

Steg 1, ett nationellt vårdprogram för stensjukdom i övre urinvägarna är framtaget.

Stensjukdom i övre urinvägarna

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ordförande

Inge Højgaard, specialistläkare urologi, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Tomas Thiel, specialistläkare urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Trine Aronsen, sjuksköterska extrakorporal stötvågslitotripsi behandling (ESVL), Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marcin Popiolek, specialistläkare urologi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Erik Fjellstedt, specialistläkare njurmedicin, Skånes universitetssjukhus Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Magnus Wagenius, specialistläkare urologi, Helsingborgs lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • Gunilla Malm, distriktsläkare, Primärvården Malmö, Södra sjukvårdsregionen
 • Sara Falkerby, sjuksköterska extrakorporal stötvågslitotripsi behandling (ESVL), Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Klas Lindqvist, specialistläkare urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Kjell Geterud, specialistläkare urologi och radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Kathrin Kappmeyer, specialistläkare urologi, Sunderby Sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Diana Hasselqvist, specialistläkare akutmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anders Stenbäck, specialistläkare barnurologi, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige