Publicerad 28 november 2023

Insatsområde hepatit B och C

En nationell arbetsgrupp har tagit fram en nationell plan för att eliminera hepatit C i enlighet med WHO:s mål. En liknande plan för hepatit B ska tas fram.

Bakgrund

Hepatit B är en inflammation i levern orsakad av ett virus som kan överföras med blod eller genom oskyddat sex. Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att eliminera hepatit fram till 2030. Insatsområdets uppdrag är att ta fram en nationell plan för att uppnå WHO:s mål angående hepatiteliminering.

Elimineringsplan hepatit C

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Kartlägga och göra en bedömning av antal smittade i Sverige, och hur övervakningen av hepatitepidemiologin bör se ut.
  • Bedöma effektiva metoder för screening och föreslå arbetssätt för att återfå kontakt med diagnosticerade patienter.
  • Föreslå åtgärder för ökad medvetenhet och kunskap om hepatit B hos allmänhet, sjukvård, kriminalvård, socialtjänst och andra aktörer som möter hepatitpatienter.
  • Föreslå lämpliga terapirekommendationer samt arbetssätt som i högre grad utnyttjar nya arenor för provtagning, behandling och/eller vaccination mot hepatit B.
  • Ta fram nationella målvärden för antal diagnosticerade och behandlade patienter samt indikatorer för utvärdering av hur elimineringsarbetet framskrider.
  • Ta fram en handlingsplan med åtgärdsförslag och en hälsoekonomisk analys av dessa åtgärder.
  • En nationell expertplan över insatser för eliminering av hepatit B ska levereras till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.
  • Arbetet ska ske i samverkan med Folkhälsomyndigheten, referensgruppen för antiviral terapi (RAV), rådet för nya terapier (NT-rådet), Smittskyddsenheten, kriminalvård, Statens Institutionsstyrelse (SiS), CHIS (Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning). NPO mag- och tarmsjukdomar, NPO barn och ungdomars hälsa samt Svenska brukarföreningen.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Ordförande

  • Soo Aleman, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ann-Sofi Duberg, infektionsläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige