Publicerad 14 maj 2024

Kunskapsstöd cancersjukdomar

Inom cancerområdet finns cirka 80 kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdförlopp och vägledningar.

Vårdprogram, vårdförlopp och regimbiblioteket

Nationella vårdprogram bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vägledningar kompletterar nationella vårdprogram med praktiska råd och anvisningar kring vissa tillstånd eller situationer. Formella vetenskapliga evidens kan saknas varför vägledningar ofta bygger på beprövad erfarenhet och konsensusrekommendationer.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. De bygger på det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos.

Nationella regimbiblioteket beskriver hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras. Här finns även information till patienter.

I Kunskapsbanken hittar du alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF), stöddokument, läkemedelsregimer med information till patienter och basfakta om läkemedel från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Kunskapsstöd inom cancersjukdomar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.