Publicerad 28 mars 2024

Kunskapsstyrning på sjukvårdsregional nivå

Sveriges 21 regioner är indelade i sex sjukvårdsregioner. Varje sjukvårdsregion har nationellt ansvar inom systemet för kunskapsstyrning. Bland annat har de uppdelat sjukvårdsregionalt värdskap för samtliga nationella programområden.

De sex sjukvårdsregionerna är:

  • Norra sjukvårdsregionen
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Västra sjukvårdsregionen
  • Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Södra sjukvårdsregionen

  Sjukvårdsregionala programområden

  Strukturen med nationella programområden (NPO) speglas i de sex sjukvårdsregionerna. Där finns samma struktur i form av sjukvårdsregionala programområden (RPO).

  Huvudsaklig uppgift för RPO är att i samarbete med de regionala strukturerna:

  • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • initiera frågor för nationell samverkan
  • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
  • bistå regionala strukturer med att ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att den ska nå ut till patientmötet
  • stödja spridning och införande av bästa möjliga tillgängliga kunskap
  • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
  • samverka med regional registercentrumorganisation
  • utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag

  Mer information finns på sjukvårdsregionernas egna webbplatser:

  RPO Norra sjukvårdsregionen

  RPO Sjukvårdsregion Mellansverige

  RPO Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  RPO Västra sjukvårdsregionen

  RPO Sydöstra sjukvårdsregionen

  RPO Södra sjukvårdsregionen

  Värdskap för nationella programområden

  Värdskapen för de nationella programområdena är fördelade på sjukvårdsregionerna.

  Värdskapet innebär att:

  • Stödja NPO med analys av statistik för kartläggning av tänkbara insatsområden.
  • Uppföljning av kunskapsstöd och andra insatser. Arbetet kan ske i samarbete med eller med stöd av relevanta nationella och regionala resurser.
  • bedömning av aktuellt vetenskapligt underlag för framtagande av kunskapsstöd enligt generiskt ramverk. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens.
  • framtagande av konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd såsom vårdprogram och vårdförlopp. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens och hälsoekonomisk kompetens.
  • Tillsätta processledare i de nationella programområden som sjukvårdsregionens har värdskap för.
  • Tillsätta en sjukvårdsregional samordnare och en sjukvårdsregional kommunikatör. De fungerar som länkar mellan sjukvårdsregionen och den nationella stödfunktionen.
  • Bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i NPO och NAG.
  • Diarieföra arbetet i NPO enligt särskild diarieföringsplan.

  Uppdrag värdskap för NPO (PDF) Pdf, 170 kB.

  I varje sjukvårdsregion finns en samordnare och en kommunikatör. Dessa är en del i det sjukvårdsregionala värdskapet.

  Kontaktuppgifter till samordnare och kommunikatörer

  Värdskapens fördelning på sjukvårdsregionerna

  Norra sjukvårdsregionen

  • Endokrina sjukdomar
  • Levnadsvanor

  Sjukvårdsregion Mellansverige

  • Akut vård
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Äldres hälsa och palliativ vård
  • Öron- näs- och halssjukdomar

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  • Hud- och könssjukdomar
  • Infektionssjukdomar
  • Medicinsk diagnostik
  • Reumatiska sjukdomar
  • Sällsynta sjukdomar
  • Ögonsjukdomar

  Västra sjukvårdsregionen

  • Kirurgi och plastikkirurgi
  • Lung- och allergisjukdomar
  • Mag- och tarmsjukdomar
  • Psykisk hälsa
  • Rörelseorganens sjukdomar

  Sydöstra sjukvårdsregionen

  • Barns och ungdomars hälsa
  • Kvinnosjukdomar och förlossning
  • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
  • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

  Södra sjukvårdsregionen

  • Nationellt primärvårdsråd
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Njur- och urinvägssjukdomar
  • Tandvård

  SKR

  • Cancersjukdomar (vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen)

  Kontaktpersoner sjukvårdsregionalt uppföljningsstöd

  I varje sjukvårdsregion finns en kontaktperson för det uppföljningsstöd som ges till de nationella programområdena inom ramen för värdskapet.

  Norra sjukvårdsregionen

  Agnes Holma Weister

  agnes.holma.weister@regionvasterbotten.se

  Sjukvårdsregion Mellansverige

  Lotta Sahlqvist, Johanna Alfredsson

  lotta.sahlqvist@regionsormland.se

  johanna.alfredsson@regiongavleborg.se

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  Jenny Svärd Backlund

  jenny.svard-backlund@regionstockholm.se

  Västra sjukvårdsregionen

  Catarina Karlberg

  catarina.karlberg@vgregion.se

  Sydöstra sjukvårdsregionen

  Fredrik Rosmer

  fredrik.rosmer@regionkalmar.se

  Södra sjukvårdsregionen

  Annelie Cedergren

  annelie.cedergren@regionblekinge.se


  Kontakta oss

  Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.