Publicerad 14 mars 2021

Avgiftspolicy

SKR har enligt stadgarna till uppgift att bedriva intressebevakning för medlemmarnas räkning, att vara arbetsgivarorganisation, att erbjuda service och stöd för verksamhetsutveckling samt att vara en mötesplats för medlemmarna.

Verksamhet som fullgörs för medlemskollektivet i sin helhet, till exempel intressebevakning och förhandlingsverksamhet, ingår i förbundsavgiften. Verksamhet som tillhandahålles enskilda medlemmar avgiftsbeläggs i stor utsträckning.

Vad ingår i förbundsavgiften?

  • Intressebevakning och förhandlingsverksamhet
  • Service och rådgivning (för enskild medlem upp till en timme per ärende)
  • Mötesplatsroll - där förbundet har ett avgörande inflytande över aktiviteten (dock ej deltagarnas egna omkostnader)

Vad ingår inte i förbundsavgiften utan debiteras med avgifter?

  • Service och rådgivning för enskild medlem överstigande en timme per ärende
  • Kurser och konferenser som inte är del av intressebevakning/förhandling.
  • Tryckta skrifter
  • Konsultuppdrag
  • Verksamhetsutveckling för enskilda medlemmar/grupper av medlemmar

Normalt gäller självkostnad, vissa undantag kan dock göras, t.ex. för konsultuppdrag i samband med domstolsförhandlingar.

Avgiftspolicyn är beslutad av förbundsstyrelsen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.