Publicerad 6 september 2021

Drift och underhåll

Samhällets tillgänglighet för alla bygger på en väl fungerande infrastruktur som sköts och underhålls på rätt sätt.

Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens infrastruktur så att den möter både nutidens och framtidens behov. Offentliga institutioner, näringslivet och privatlivet är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur.

Nätverk för gatuchefer

SKR har ett nätverk för gatuchefer med syftet att vara ett forum för:

  • Dialog mellan SKR och medlemmarna med inriktning på SKR:s intressebevakning, service och rådgivning samt verksamhetsutveckling
  • Ömsesidigt lärande mellan kommunerna
  • Dialog mellan kommunerna och statliga aktörer
  • Vid behov fungera som referensgrupp för SKR

Nätverket riktar sig till gatuchef som ansvarar drift- och underhåll av gator, gc-vägar, gatubelysning, vägmärken, trafiksignaler mm. Nätverket möts två gånger per år.

Målet har varit att nätverket ska bestå av ett 20-tal gatuchefer eller motsvarande. Urvalet är huvudsakligen baserat på regional spridning.

Gatustatstik

Gatustatistik är ett webbaserat nyckeltalsverktyg för planering, uppföljning, värdering och statistikhantering för drift- och underhållsverksamhet av kommunal infrastruktur. Verktyget tillhandahålls av SKR och är en fri tjänst för kommunerna.

Gatustatistik

Kritik på teknik - låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken!

Enkäten Kritik på teknik låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park, vatten och avlopp samt hantering av hushållsavfall – fungerar. SKR erbjuder kommunerna möjlighet att delta i enkätundersökningen som genomförs vart tredje år.

Kritik på teknik

Fakta om svenska vägnätet

Det svenska vägnätet utgörs av ca 61 050 mil vägar. Dessa är fördelade på statliga allmänna vägar (ca 9 850 mil eller 16 procent), kommunala gator och vägar (ca 4 280 mil eller 7 procent) respektive enskilda vägar (ca 46 900 mil eller 77 procent).

7 510 mil enskilda vägar får statligt bidrag idag, men även kommunerna bidrar till den enskilda väghållningen bland annat genom att sköta ungefär 1 500 mil enskild väg.

Sveriges vägar och gator

Sveriges vägar och gator

Vägar och gator

Väglängd (km)

Statliga bilvägar

98 500

Kommunala bilvägar och gator

42 800

Enskilda bilvägar, med statsbidrag

75 100

Enskilda bilvägar, utan statsbidrag

394 100

Totalt bilvägar

610 500


Sveriges cykelvägar

Sveriges cykelvägar

Cykelvägar

Väglängd (km)

Statliga cykelvägar

2 800

Kommunala cykelvägar

18 900

Enskilda cykelvägar

1 100

Totalt cykelvägar

22 800


Publikationer

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset