Publicerad 11 oktober 2021

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga begår brott

SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målet är att få bättre effekt på det goda arbete som redan sker genom att stärka och identifiera utvecklingsområden.

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. Ett samlat brottsförebyggande arbete som bygger på kunskap om vad som fungerar och en god samverkan mellan alla berörda är nödvändigt. Partnerskapet mellan SKR, polisen, Allmännyttan och sex kommuner ger goda möjligheter att stödja kommunernas egna arbete. Partnerskapet tar utgångspunkt i de positiva samarbeten som redan finns.

Arbetet ska fokusera på att:

 • sprida välfungerande arbetssätt,
 • stödja vidareutveckling av goda samverkansstrukturer i kommuner och med andra aktörer,
 • identifiera vilka hinder som finns för effektivt förebyggande arbete idag och
 • identifiera vilka ytterligare åtgärder som behövs och överlämna förslag till relevant aktör. Det kan till exempel handla om förändrad lagstiftning.

Vad ska partnerskapet arbeta med?

Syftet med partnerskapets arbete är att stödja kommuner i att stärka sitt eget arbete för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målgruppen är medarbetare på ledningsnivå och strategiska funktioner inom de deltagande organisationerna som arbetar med barn och unga i åldern 7-25.

Ett främjande och förebyggande arbete berör flera olika slags verksamheter. Därför finns kompetens i partnerskapet från en rad områden: socialtjänst, utbildning, arbetsmarknad, brottsförebyggande arbete, kultur och fritid, polisen, allmännyttan och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska huvudsakligen ske i den egna organisationen.

Deltagande parter

 • SKR
 • Polisen
 • Sveriges Allmännytta
 • Borlänge kommun
 • Malmö stad
 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad
 • Växjö kommun
 • Kramfors kommun

Presentation av partnerskapets kraftsamling

Kraftsamlingen presenterades av initiativtagarna vid en webbkonferens 31 maj.

Kunskapsseminarier hösten 2021

Under hösten kommer fyra kunskapsseminarier att sändas, där forskare och praktiker från olika områden tillsammans synliggör goda arbetssätt och vad som behövs för att stödja den önskvärda utvecklingen.

Måndag, 18 oktober klockan 09.00

Områdesbaserat arbete – samverkan i närområdet för ökad trygghet för alla

Måndag, 15 november klockan 09.00

Samverkan mellan olika instanser

Onsdag, 15 december klockan 09.30

Värdegrund och attityder

Genomförda seminarier

 • Familjenära frågor

  Hur kan vi stötta föräldrar och vårdnadshavare för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Hur kan samhällets aktörer stärka föräldrar/ vårdnadshavare så att vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället?
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset