Publicerad 12 september 2023

Uppföljning av Nära vård

En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Tillsammans med kommuner och regioner arbetar SKR nu för att ta fram metoder och mått för att följa omställningen.

Införande av Nära vård - råd och exempel

På uppdrag av SKR har Leading Health Care bland annat följt arbetet med nära vård i Västerbotten. Utifrån dessa slutsater och två tidigare rapporter har Leading Health Care tagit fram råd och insikter för alla som arbetar med nära vård. Rapporten lyfter fram fyra områden som är viktiga för att arbetet med nära vård ska leda till ett hållbart resultat.

  1. Börja rätt - utan att hoppa över viktiga steg
  2. Skapa en funktionell arena för samverkan
  3. Använd någon form av förbättringscykel
  4. Visa resultat som övertygar

Införande av nära vård, Leading Health Care

Nära vård 2022 och 2023

Omställningen till Nära vård har potential att förbättra befolkningens hälsa och tillvarata samhällets resurser på ett bättre sätt än idag. Inte minst är detta högst relevant att agera på i det extraordinärt tuffa ekonomiska läge som råder. Med denna samling berättelser och lärande från 2022 och 2023 vill SKR erbjuda en möjlighet att ta del av hur den Nära vården utvecklas. Innehållet kommer främst från kommuners och regioners rapportering till Socialstyrelsen av överenskommelsen om God och nära vård 2022.

Årsberättelse Nära vård 2022 och 2023

Indikatorer för regioner och kommuner

I omställningen till en mer nära vård har Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer och centrala mått för 2022 på läns- och kommunnivå.

Indikatorlista och profilprogram för kommuner och regioner, Socialstyrelsen

Webbsändning 13 juni 2023

Ett direktsänt samtal där årsberättelsen för 2022 och 2023 presenteras och diskuteras. Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Palle Lundberg, VD SKR, Rachel de Basso, sjukvårdsdelegationens ordförande SKR, Cecilia Person, chef vårdcentralen Svalöv, Camilla Holmqvist, kommundirektör Alvesta kommun, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR, Kajsa Westling, analytiker Hälsolabb och moderator Selma Wolofsky, kommunikatör SKR. Sändningen är cirka 75 minuter.

 

Årsberättelse Nära vård 2021 och 2022

Personcentrerad uppföljning

Värde för vem?

Hälsolabb har tillsammans med nio kommuner, regioner och samordningsförbund samlat in data om invånares, patienters och brukares upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta redovisas i rapporten "Värde för vem? - Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst".

Rapporten är framtagen av Hälsolabb som är ett samarbete mellan ExperioLab, SKR, Karlstads Universitet och Linköpings Universitet. Syftet är att stödja omställningen till Nära vård.

Rapporten Värde för vem? ExperioLab

Förslag till former för uppföljning, indikatorer

Det finns behov och efterfrågan av ett gemensamt set av indikatorer som SKR kan ställa till medlemmarnas förfogande att använda som stöd i den pågående omställningen. Svensk hälso- och sjukvård och omsorg behöver en gemensam nationell strategi för förändringarna mot en God och nära vård och där har ett sådant indikatorset sin plats. Initiativ har därför tagits till ett projekt för att utarbeta förslag till former för uppföljning och till ett indikatorset att ställa till SKR- medlemmarnas förfogande så att de får bättre förutsättningar för att systematiskt och gemensamt kunna följa förflyttningen mot det som kännetecknar Nära vård.

I rapporten "Att följa omställningen till Nära vård" redovisas resultatet av ett första steg i det arbetet. Det ska ses som en översikt över mått och indikatorer som projektet bedömt vara användbara i det här sammanhanget.

Rapporten Att följa omställningen till nära vård

Webbrapport: Vården i siffror

På Vården i siffror finns Nära vård beskrivet i en särskild webbrapport med indikatorer på regionnivå. Här finns aktuell inrapporterad data för regionerna för ett antal indikatorer kopplade till Nära vård.

Omställningen till nära vård, Vården i siffror

Visa och beskriva indikatorer

Som ett första steg att visa och beskriva indikatorer för Nära vård finns en infografik som utgår från data som kan fångas idag.

Indikatorer nära vård

Lärdomar av utvärdering av Nära vård

Det finns ett behov att snabbt mäta och visa på resultat, samtidigt som utrymme och tid behöver ges för att pröva sig fram till vad som fungerar bäst. Rapporten ger sex konkreta utmaningar i olika delar av utvärderingsprocessen. Varje utmaning följs av ett resonemang kring möjliga orsaker och förslag på lösningar. Rapporten är framtagen av Leading Health Care på uppdrag av SKR.

Lärdomar av utvärdering av Nära vård, Leading health care

Att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

Nära vård-satsningar är ofta gränsöverskridande i den mån att de sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. Att kunna mäta ändamålsenlighet, det vill säga om rätt insatser görs för rätt målgrupp, är ett utvärderingsområde i behov av metodutveckling.

I rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter" presenteras ett ramverk som vägledning till hur dessa beräkningar kan göras utifrån lokala satsningar på nära vård.

Nära vård- nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter

Effekter av Nära vård

Lärdomar och framgångsfaktorer - Omställningen till nära vård

Förändrade arbetssätt är en viktig del av förflyttningen till en Nära vård. Om en lyckas ställa om till nya arbetssätt beror på en mängd olika aspekter, och den stora frågan som ofta ställs är ”hur får vi det att hända – att vårdsystemet faktiskt ställs om?”. I denna sammanställning presenteras flera framgångsfaktorer för att få det att hända. Framgångsfaktorerna har kommit fram genom olika exempel på samverkan och effekter av den.

Omställningen till nära vård - från idé till verklighet (PDF) Pdf, 155 kB.

Exempel på närsjukvårdsteam

SKR arbetar med att ta fram några exempel på insatser inom Nära vård och mäta deras ändamålsenlighet och systemeffekter. Närsjukvårdsteamen från Södra Älvsborgs sjukhus är ett sådant. Det visar bland annat på kostnadstäckning efter sex månader (genom utebliven sjukhusvård och akutbesök), hög vårdkvalitet och patientsäkerhet och mycket hög patientnöjdhet. För kommunerna innebär det även effektivare vård- och omsorgsplanering av insatser inom rehabilitering, biståndsbedömning, anhöriginformation.

Närsjukvårdsteam Södra Älvsborgs sjukhus med kostnadsberäkningar (PDF) Pdf, 918 kB.

Slutrapport Att samverka med närsjukvårdsteam Västra Götalandsregionen

Myndigheters uppföljningsuppdrag

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården och omställningen till en mer nära vård. Uppdraget består av tre delar och sträcker sig fram till år 2022.

Deluppdrag I

Uppdraget handlar om nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Uppdraget ska ge förslag på variabler och personalkategorier som bedöms vara nödvändiga att omfattas av en uppgiftsskyldighet för sjukvårdshuvudmän.

Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård deluppdrag I (PDF)

Deluppdrag II

Uppdraget handlar om att analysera möjligheterna att inhämta resultat på aggregerad nivå från regioner och kommuner i syfte att följa omställningen samt att ge förslag på indikatorer anpassade för att kunna följa omställningen.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård- Ett förslag på indikatorer deluppdrag II (PDF)

Deluppdrag III

Uppdraget handlar om uppföljning och stöd till regionernas och kommunernas omställningsarbete till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska årligen följa upp och rapportera hur omställningen till en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård 2020, utvecklingen i regioner och kommuner, deluppdrag III (PDF)

Rapport om regionernas arbete med Nära vård

Socialstyrelsen har sammanställt regionernas arbete i en rapport tillsammans med en bilaga där varje region presenteras separat.

Uppföljning av omställningen till en mer nära vård, Socialstyrelsen (PDF)

Bilaga: Omställningen i de 21 regionerna, Socialstyrelsen (PDF)

Myndigheten för vård-och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen.

Nära vård i sikte

I den här delrapporten beskrivs utvecklingen hittills när det gäller omställningen till en god och nära vård ur ett patient- och systemperspektiv, och ur yrkesverksammas perspektiv. I mars 2023 överlämnar Myndigheten för Vård-och omsorgsanalys slutrapporten till regeringen.

Nära vård i sikte, Vård- och omsorgsanalys

Fast kontakt i primärvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick under 2020 i uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Enligt myndighetens uppdrag ska omställningen utvärderas ur både ett patient- och systemperspektiv och med utgångspunkt i regeringens tre inriktningsmål för omställningen. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten utvärdera utvecklingen av fast läkarkontakt i primärvården med fokus på patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.

Fast kontakt i primärvården, Vård- och omsorgsanalys

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.