Publicerad 28 juni 2022

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Kunskapsstödet består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera ett strukturerat innehåll för användning i patientmötet.

Idag finns ungefär 350 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med regionala tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd visas både på webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se, den så kallade ”visningsytan”, och via olika regionala lösningar. Vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer från systemet för kunskapsstyrning finns på visningsytan som pdf-dokument.

Utveckling

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård. De olika kunskapsstöden kommer att vara sökbara och anpassade för hela vårdkedjan, det vill säga både före, under och efter patientmötet. Utvecklingen innebär också att flödesscheman och förlopp ska kunna visas för aktuellt hälsotillstånd. Det gäller för till exempel personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Författargrupper och regionala redaktörer kommer att använda sig av det nya författarverktyget ”Verktyg för kunskapsstöd”. I verktyget publiceras beslutade nationella kunskapsstöd med möjlighet till regionala tillägg. Författare kan också göra remissutskick för både primärvård och specialiserad vård vid samma tillfälle, skicka och svara på texter för granskning samt hantera kommentarer. Den nationella redaktionen ansvarar för produktion.

Tidplan

 • Maj: produktion i ny mall i nytt författarverktyg påbörjas.
 • Maj-september: fortsättning av nyproduktion, kvalitetssäkringsperiod.
 • Oktober: migrering av rekommendationer för primärvården påbörjas.
 • November: Migrering av regionala tillägg 1–21 november. Under den tiden är det produktionsstopp för att publicera eller revidera regionala tillägg. Efter det släcks nationelltklinisktkunskapsstod.se och i stället lanseras en ny webbplats där kunskapsstöden visas.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Långsiktig innehållsstrategi

Som grund för utveckling finns en beslutad innehållsstrategi för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Den långsiktiga strategin innefattar tillgång till bästa möjliga kunskap innan, under och efter mötet med patienten. Målet är att effektivisera regionernas kvalitetssäkring, remisshantering, möjlighet till regionala tillägg och inläsning av innehåll till egna system. Verksamheternas behov ska styra och producerat innehåll ska kunna vara underlag för beslutsstöd. Framöver kommer flera typer av kunskapsstöd att läggas till.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Innehållet visas även på en webbplats tillsammans med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och de vårdprogram som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API

Webbplats för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Bakgrund

Arbetet med nationella kliniska kunskapsstöd har pågått sedan 2015 och var då ett projekt för primärvården. 24 olika ämnesgrupper skrev rekommendationer för primärvården med utgångspunkt i texter i Region Stockholms Viss.nu, Region Skånes AKO-riktlinjer och Fakta i Region Jönköpings län. Endast de ursprungliga tre regionerna använder API-lösningen, det vill säga att hämta och visa nationell data i egna system.

Senast reviderade rekommendationer

Juni

 • Akuta buksymtom hos barn (tidigare titel Akut buksmärta hos barn)
 • Astma hos barn
 • Funktionell diarré hos barn (tidigare titel Diarré hos barn)
 • Funktionella kräkningar hos barn (tidigare titel Kräkningar hos barn)
 • Laktosintolerans hos barn
 • Multipel skleros, MS (tidigare titel Multipel skleros)
 • Myeloproliferativ neoplasi
 • Polycytemi
 • Polyneuropati
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Tjock- och ändtarmscancer

Maj

 • Parkinsonism och Parkinsons sjukdom
 • Restless legs
 • Skelning
 • Skelning hos barn

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård