Publicerad 6 mars 2023

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera ett strukturerade kunskapsstöd för användning i patientmötet.

Innehållet visas på webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se, den så kallade ”visningsytan”. Innehållet kan även hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Det finns ungefär 350 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med regionala tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner. Vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer finns enbart på webbplatsen som pdf-dokument.

Webbplats för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API

Utveckling

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård. De olika kunskapsstöden kommer att vara sökbara och anpassade för hela vårdkedjan, det vill säga både före, under och efter patientmötet. Utvecklingen innebär också att flödesscheman och förlopp ska kunna visas för aktuellt hälsotillstånd. Det gäller för till exempel personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Författargrupper och regionala redaktörer kommer att använda sig av det nya författarverktyget kallat ”Verktyg för kunskapsstöd”. I verktyget publiceras beslutade nationella kunskapsstöd med möjlighet till regionala tillägg. Författare kan också göra remissutskick för både primärvård och specialiserad vård vid samma tillfälle, skicka och svara på texter för granskning samt hantera kommentarer. Den nationella redaktionen ansvarar för produktion.

Tidplan

  • 2022: nytt författarverktyg lanserades, och användningen av det påbörjades av nationella arbetsgrupper.
  • 29 mars 2023: lansering av ny visningsyta (webbplats) för nationella kunskapsstöd.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.


Långsiktig innehållsstrategi

Som grund för utvecklingen finns en beslutad långsiktig innehållsstrategi för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Den strategin innefattar att vårdpersonal ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap innan, under och efter mötet med patienten. Målet är att effektivisera regionernas kvalitetssäkring, remisshantering, möjlighet till regionala tillägg och inläsning av innehåll till egna system. Verksamheternas behov ska styra, och producerat innehåll ska kunna vara underlag för beslutsstöd. Framöver kommer flera typer av kunskapsstöd att läggas till.

Bakgrund

Arbetet med nationella kliniska kunskapsstöd har pågått sedan 2015 och var då ett projekt för primärvården. 24 olika ämnesgrupper skrev rekommendationer för primärvården med utgångspunkt i texter i Region Stockholms Viss.nu, Region Skånes AKO-riktlinjer och Fakta i Region Jönköpings län. Endast de ursprungliga tre regionerna använder API-lösningen, det vill säga att hämta och visa nationell data i egna system.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.