Publicerad 16 april 2024

Ledarskap och förbättringsteam

Bra ledarskap och ett väl sammansatt och välfungerande team är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Ledare och chefer

Generellt sett handlar ledningens roll om att sätta mål, prioritera, kommunicera och följa upp hur det går. Ledningen har också en viktig funktion i att ge mandat och skapa praktiska förutsättningar för förbättringsarbete, till exempel att frigöra medarbetares tid. 

När förbättringsarbetet är stort och komplext, finns verktyg för som är anpassade för sådana situationer.

"Att driva omställningen till Nära vård", bok av Klara Palmberg Broryd

Förbättringsteam

Teamet bör så långt som möjligt bestå av de medarbetare och professioner som arbetar i hela vårdkedjan samt patienter och/eller närstående.

Ett bra team använder teamets olika perspektiv och samlade kompetens för att åstadkomma ett resultat som är mer än bara summan av delarna. Det kan handla om att få ett helhetsperspektiv på det aktuella vårdförloppet, och om att med fler perspektiv få ökad förståelse för hur de olika delarna samverkar för att uppnå ett bra resultat för både patienter och verksamhet. Det breda teamet gör att både gapanalys och förbättringsidéer blir rikare.

Den tvärprofessionella sammansättningen gör det också möjligt för deltagarna i teamet att utgöra länk till sin respektive vårdgrenar, professioner, patientorganisationer och -nätverk, eller genom andra roller i systemet.

Processledare

  1. Som processledare med uppgift att leda utvecklingsarbetet behöver du stöd. Skaffa dig en mentor om du känner dig osäker på hur väl du förstår sammanhanget. Värna om att ledningen skapar utrymme för arbetet, men också att du som håller ihop arbetet får chans till att utbilda dig i metoder som sammanhanget behöver. Det är viktigt att de strategier du använder i arbetet utgår från behov som process och arbetslag anser viktiga att möta.
  2. Utgå i arbetet från en enkel, begriplig och tydlig struktur och systematik som med fördel kan visualiseras. Det ger möjligheter till bättre samarbete i verksamhetsutvecklingen, delad förståelse och bättre översikt i arbetet.
  3. Bygg socialt kapital med tillit och förtroende. Det skapar både ett mer generellt engagemang och ett mer konkret engagemang i till exempel processarbete som sträcker sig över flera enheter.
  4. Värna om att det operativa ledarskapet är välinformerat och stödjer förbättringsarbetet. Det skapar stabilitet och underlättar kopplingen mellan utvecklingsarbetet i vardagen med aktuell process. Det bidrar också ofta till att skapa bättre arbetsmiljö, socialt kapital och fungerande arbetsprocesser.
  5. Hitta stöd för att kommunicera hur arbetet går framåt. Det mår alla involverade bra av. Leta gärna upp tillfällen där de som är involverade i förbättringsarbetet får chans att berätta om hur det går.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.