Publicerad 11 januari 2022

Patientmedverkan

Allt fler i vården inser att det blir lättare att hjälpa patienter att uppnå bättre hälsa om man samverkar. Att jobba med patienter, inte bara för dem, innebär både att patienterna ska vara delaktiga i sin egen vård och i utformningen av den.

Vårdprofessionen har vetenskaplig expertis om sjukdomar och behandlingar, patienterna har ofta både kunskap om sådant vården inte känner till och kraft att bidra.

Patientmedverkan som framgångsfaktor i förbättringsarbete

Lär dig mer om patientmedverkan och förbättringsarbete i filmen nedan. Första halvan av filmen handlar om förbättringsarbete och patientmedverkan som en framgångsfaktor. Andra halvan av filmen handlar om den rutin som finns framtagen för patient- och närståendemedverkan i kunskapsstyrningssystemet.

Patientkontrakt

Syftet med patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt.

Om patientkontrakt på skr.se

Film om patientkontrakt

Patientrepresentanter i arbetsgrupper

I de nationella programområdenas arbetsgrupper ska det ingå ledamöter som representerar patienter inom sjukdomsområdet.

Uppdraget som patientföreträdare i nationella arbetsgrupper

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård