Publicerad 22 februari 2024

Kodverk för yrken i hälso- och sjukvården

Sveriges regioner har identifierat ett behov av gemensamma termer för yrken inom hälso- och sjukvården, för användning i vårdens informationssystem. Därför har ett kodverk för yrken tagits fram.

Kodverket för yrken kan användas inom flera områden i hälso- och sjukvården, till exempel för att

  • hålla information om vårdkontakter i samband med bokning, registrering och betalning av besök
  • visa och sortera journalanteckningar baserat på vilken yrkeskategori som har dokumenterat informationen
  • styra användares behörighet i journalsystemet utifrån yrkeskategori, till exempel. för att styra vem som är behörig att ordinera och förskriva läkemedel
  • rapportera till olika nationella register och statistikdatabaser
  • göra lokal verksamhets- och ekonomiuppföljning.

Kodverket innehåller termer och beskrivningar för sådana yrken som regionerna har behov av. Det är mer detaljerat än det kodverk för yrken som Socialstyrelsen har tagit fram, men är anpassat till det för att underlätta rapportering till myndigheten.

Kodverkets termer har försetts med koder från den svenska versionen av Snomed CT. Kodverket för yrken distribueras i nuläget i excelformat och uppdateras två gånger per år utifrån inkomna synpunkter och eventuella förändringar i Snomed CT.

Kodverk yrken hälso- och sjukvård (XLSX) Excel, 69 kB.

Implementeringsanvisning Kodverk för yrken i hälso- och sjukvården (PDF) Pdf, 299 kB.

Kodverk

Ett kodverk är en fördefinierad uppsättning värden som du får välja bland när du registrerar information i ett vårdinformationssystem. Ofta presenteras kodverken som rullistor med fasta värden. Målet är att utvecklingen av kodverk ska resultera i användbara och brett accepterade kodverk som minskar risken för fel vid dokumentation samt informationsförluster och fel vid överföring av information.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.