Publicerad 2 augusti 2021

Överenskommelse vårdförlopp

Med överenskommelsen 2021 om sammanhållen, jämlik och säker vård vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Det sker bland annat genom att förstärka Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård där arbetet med vårdförloppen kommer att ingå.

Överenskommelsen är uppdelad i flera områden. För personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp se kapitel 6.

Överenskommelse sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 (PDF) Pdf, 463 kB.

Fördelning av medel 2020

För 2021 fördelas totalt 275 000 000 kronor till regionerna. Av dessa medel ska 60 000 000 kronor gå till att ta fram nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Resterande 215 000 000 kronor ska gå till att genomföra och förbereda verksamheterna i regionerna och bygga upp strukturer för att införa vårdförloppen under 2021. Medlen fördelas till regionerna baserat på befolkningsunderlag.

SKR ska lämna en skriftlig delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2021 där det ska framgå vilka vårdförlopp som är under framtagande, godkända samt planeras att införas 2022. Planering inför 2023 ska också ingå i rapporten. SKR tilldelas 15 miljoner kronor för att koordinera och stödja arbetet.

Verksamhetsrapport för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 2020 (PDF) Pdf, 1 MB.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård