Publicerad 3 april 2023

Överenskommelse vårdförlopp

I överenskommelsen om sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 ingår arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

För 2023 avsätts totalt 140 miljoner kronor för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Regionerna tilldelas 122,5 miljoner kronor, varav 60 miljoner går till de sex sjukvårdsregionerna för framtagande av vårdförlopp. 62,5 miljoner går till de 21 regionerna för att införa vårdförloppen, där beloppets storlek baseras på befolkningsunderlaget. 17,5 miljoner går till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nationell samordning och stöd.

Öka jämlikheten

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling.

Stärkt samarbete med staten

När det gäller vårdförloppen handlar överenskommelsen med staten 2023 om att stärka arbetet med kunskapsstyrning inom vården. Detta ska ske genom att intensifiera och utveckla samverkan med Socialstyrelsen och andra statliga myndigheterna. Samarbetet syftar till att bidra till att resurserna i vården används på bästa sätt för att uppnå en effektiv och jämlik vård med hög kvalitet.

Underlätta kliniska vardagen

En viktig del i detta är att stärka införandet av kunskapsstöd. Ett sätt att stärka implementeringen är att förbättra tillgängligheten till stöden och underlätta användningen i den kliniska vardagen. Detta görs bland annat genom att möjliggöra att vårdförloppen kan visas som webbversioner på Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) och regionernas egna webbsidor, det vill säga visningsytor där kunskapsstyrningens vårdförlopp och andra kunskapsstöd publiceras. Den pågående utvecklingen av införandet i regionerna och uppföljningsarbetet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer att fortsätta.

Nedan finns en verksamhetsrapport som beskriver arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.