Publicerad 5 april 2024

Avsiktsförklaring slår fast och tydliggör det samarbete som pågår inom kunskapsstyrning

Nyligen presenterades en gemensam inriktning mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Systemet för kunskapsstyrning har kommit långt – regionernas samverkan fortsätter enligt utvecklingsplan och befintliga beslut.

– Våra ledningar har nu talat om för oss att arbetet är viktigt och att uppföljning är centralt, säger Mats Bojestig, ordförande styrelsen för kunskapsstyrning (SKS).

Inriktningens innehåll slår fast att arbetet som pågår inom systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård även fortsättningsvis är vägen framåt. Organisationen är redo och har en struktur för samverkan med myndigheterna. Partnerskapet för kunskapsstyrning arbetar redan med att tydliggöra ansvarsfördelning mellan olika myndigheter och regioner i en sammanhållen kunskapsstyrningskedja.

– Vi har alla fokus på att kunna ge en så bra och jämlik vård som möjligt i hela landet med bästa möjliga patientmöte varje gång. Myndigheter och regioner jobbar tillsammans utifrån sina olika uppdrag för att underlätta arbetet för de som jobbar nära patienterna, säger Mats Bojestig.

Myndigheterna som samverkanspart

I en sammanhållen kedja för kunskapsstyrning har Socialstyrelsen och övriga fem myndigheter från Rådet med styrning med kunskap viktiga roller utifrån sina uppdrag. Myndigheterna stödjer och främjar framtagande och spridning av kunskap samt följer upp och analyserar resultatet. Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, berättar:

– Genom samverkan med regionernas system för kunskapsstyrning kan myndigheterna bättre möta målgruppernas behov på ett samordnat sätt. Partnerskapet ska stå för en tydlig och lättillgänglig struktur och utgå från behoven hos målgrupperna med sikte på en kunskapsbaserad, säker och personcentrerad vård. Tillsammans har vi bra förutsättningar att uppnå en gemensam och sammanhållen kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Balansen i inriktningen för kunskapsstyrningen är att fortsätta implementera och använda nationella kunskapsstöd från flera aktörer, samtidigt som de samordnas.

– Vi ska i möjligaste mån undvika dubbelarbete. Kunskapsstöd kan i regel vara nationella men införande behöver ske lokalt med eventuella anpassningar utifrån behov, säger Mats Bojestig.

Uppföljning och analys för en lärande organisation

Avsiktsförklaringen har även fokus på ändamålsenlig uppföljning och analys av hälso och sjukvården. Det kräver i sin tur stöd till lokala enheter, kommuner och regioner. Förutsättningarna för sådant arbete bör fortsatt stärkas, där det är möjligt.

– Regionerna har kraftsamlat för att systemet för kunskapsstyrning ska vara ett lärande system. Tillsammans med myndigheterna ska vi se till att förenkla floran av kunskapsstöd och samtidigt våga välja bort det som inte behövs, säger Mats Bojestig.

Gemensam inriktning för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, skr.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.