Publicerad 22 mars 2024

Gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit en avsiktsförklaring om att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Avsiktsförklaringen ska bidra till att kunskap sprids, tillämpas, resultat följs upp och ny kunskap skapas i en sammanhållen kedja. Ansvar och rollfördelning ska bli tydligare mellan bland annat regioner och myndigheter. Utgångspunkter i den gemensam inriktningen är:

  • En gemensam och långsiktig målbild
  • En sammanhållen kunskapsstyrningskedja med tydlig ansvarsfördelning
  • Ett större fokus på implementering av kunskapsstöd
  • Ändamålsenlig uppföljning och analys

Nyheten om den gemensamma inriktningen på skr.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.