Publicerad 16 november 2021

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Godkända vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården. Vårdförloppen hittar du i regionernas gemensamma system för kunskapsstöd:

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kriterier för vårdförlopp

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling. Syftet är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Under 2019 påbörjades arbetet för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Under 2020 godkändes sex vårdförlopp för införande i regionerna. Samtidigt startade arbetet med att ta fram 14 nya vårdförlopp med införande under 2021.
Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna starta i primärvården, innefatta den specialiserade vården samt även vid behov den kommunala hälso- och sjukvården.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så att de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Arbetsgrupp och arbetsprocess i vårdförlopp (PPT med tal)

Patientkontrakt för en sammanhållen vårdplan

En viktig del i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är patientkontrakt. Patientkontrakt innebär en överenskommelse mellan patienten och vården och omfattar en sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgsinsatser. Syftet är att stärka patientens delaktighet och samverkan, samt ge förutsättningar för en god tillgänglighet och en samordnad planering. Patientkontrakt ska tillämpas i hela vården, inte bara i vårdförloppen.

Om patientkontrakt på skr.se

Patientmedverkan i vårdförlopp (PPT med tal)

Bakgrund till vårdförloppen

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse med andra länder. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför en rad utmaningar. Tillgängligheten i vården har brister och patienter upplever att de tvingas vänta länge, ibland utan god och mottagaranpassad information.

Bättre samordning, gott bemötande och delaktighet är områden som behöver förbättras. Även personer med särskilda behov ska kunna tillgodogöra sig information och hälso- och sjukvård på lika villkor, som befolkningen i stort. Genom att utveckla vårdförloppen kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Vårdförlopp inom cancersjukdomar

Vårdförlopp inom cancer heter standardiserade vårdförlopp, till skillnad från de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen inom systemet för kunskapsstyrning.

Bakgrunden till de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom systemet för kunskapsstyrning är den tidigare överenskommelsen inom cancer där de kallas för standardiserade vårdförlopp (SVF). Syfte där är att korta väntetider och minska regionala skillnader i cancervården. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Standardiserade vårdförlopp inom cancer

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård