Publicerad 25 april 2024

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Systemet för kunskapsstyrning tar fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Bättre samordning och delaktighet är områden som behöver förbättras inom vården. Ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp anger kortfattat vad som ska göras, i vilken ordning och när. Det beskriver en personcentrerad och sammanhållen vårdprocess som omfattar en hel eller en del av en vårdkedja. Genom att utveckla vårdförlopp kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Arbetet med att ta fram och införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp grundar sig i en överenskommelse från 2019 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Från 2024 integreras arbetet i ordinarie verksamhet och inga nya statliga medel tillkommer. Arbetet med att ta fram och införa vårdförlopp fortsätter därmed.

Introduktion till vårdförlopp (PPT) Powerpoint, 3 MB.

Godkända vårdförlopp

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar respektive region beslut om hur införandet ska ske i vården. Vårdförloppen hittar du i regionernas gemensamma system för kunskapsstöd:

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kriterier för vårdförlopp

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstödsamt patienternas egna utmaningar, och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling. Syftet är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna starta i primärvården, innefatta den specialiserade vården samt även vid behov den kommunala hälso- och sjukvården.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna stödja patientens medverkan, egenvård och hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så att de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Dokumenterad överenskommelse (patientkontrakt) för en sammanhållen vårdplan

En viktig del i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är den dokumenterade överenskommelsen (patientkontrakt). Den innebär en överenskommelse mellan patienten och vården och omfattar en sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgsinsatser. Syftet är att stärka patientens delaktighet och medverkan, samt ge förutsättningar för en god tillgänglighet och en samordnad planering. Dokumenterad överenskommelse (patientkontrakt) ska tillämpas i hela vården, inte bara i vårdförloppen.

Om dokumenterad överenskommelse (patientkontrakt) på skr.se

Vårdförlopp inom cancersjukdomar

Bakgrunden till framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom systemet för kunskapsstyrning är den tidigare överenskommelsen inom cancer där de kallas för standardiserade vårdförlopp (SVF). SVF beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling. Det är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten, samt minska regionala skillnader.

Standardiserade vårdförlopp inom cancer

Film om vårdförloppKontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.