Publicerad 6 februari 2024

Om kunskapsstyrning

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård handlar om gemensam utveckling för en mer kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård.

Utvecklingsresa för att minska skillnader

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Men skillnaderna är för stora i vård, behandling och resultat. Dessa skillnader gör att två personer med samma sjukdomstillstånd till exempel riskerar att få olika utredning, behandling och uppföljning beroende på var de söker vård. Hälso- och sjukvården arbetar på olika sätt för att utjämna dessa skillnader. Kunskapsstyrning är ett av flera verktyg som används för att göra en bra vård ännu bättre. Enkelt uttryckt är målet med kunskapsstyrning att alltid använda bästa tillgängliga kunskap.

Jämlikt och likvärdigt

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Genom att utveckla arbetssätt i samarbete krokar regioner arm med varandra, med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället. Samarbetet tydliggör också vårdens och patientens gemensamma utvecklingsarbete för att skapa rätt vård och behandling för varje enskild individ.

Patienten som medskapare

Att arbeta kunskapsbaserat inom hälso- och sjukvården är förstås inget nytt i sig, men kunskapsstyrning växlar upp systematiken och samspelet kring hur kunskap ständigt sprids och används. När kunskap sätts i arbete på detta metodiska sätt förbättras förutsättningarna för god vård. Dubbelarbete kan undvikas och det blir lättare att analysera och följa upp resultaten. Det blir också lättare för politiker och verksamhetsledning att leda, utveckla och prioritera.

I patientmötet blir kunskapen ett stöd för professionen men också ett verktyg för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård tillsammans med professionen. Denna delaktighet är grundläggande för en utveckling som utgår från patientens perspektiv och egen kunskap. Patientens roll förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare. Genom medskapandet tas erfarenheter, kunskap och synpunkter från enskilda patienter, patientföreträdare och patientföreningar tillvara.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa

Ytterst handlar kunskapsstyrning om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. Det är ett arbete som till sin natur behöver pågå hela tiden, som aldrig kan bli färdigt. Kunskapsstyrning bygger på att ständigt utvärdera och lära för att ständigt kunna förbättra.

Kunskapsstyrning är ett uthålligt utvecklingsarbete där mångas engagemang är viktigt och där många bidrar för att skapa en smartare, mer resurseffektiv och likvärdig vård som minskar skillnaderna i resultat och stärker kvaliteten.

Mål och syfte

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och utformas så att de är lätta att använda. Systemet ska göra det enklare att samordna kunskapsstöden som används i hälso- och sjukvården.

Vision

Visionen för det gemensamma arbetet med kunskapsstyrning är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Filmer om kunskapsstyrning

Introduktionsfilm till systemet för kunskapsstyrning. Med Sara Riggare, patientforskare vid Uppsala Universitet.

Film om utvecklingsplan för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Med Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.