Publicerad 16 maj 2024

Vårdförlopp för stroke infört i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för tidiga insatser vid stroke och TIA har införts i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Framgångsfaktorer har varit goda samarbeten med verksamheterna och ett tydligt fokus på patienten i vårdförloppets insatser.

Vårdförloppet för tidiga insatser vid stroke och TIA ger vårdens medarbetare ett tydligt och detaljerat stöd i att arbeta systematiskt, kunskapsbaserat och enhetligt. Det fastslår bland annat vilka insatser som ska genomföras vid olika tidpunkter i vårdkedjan. Till exempel vilka bedömningar som ska göras inom 24 timmar, såsom patientens sväljförmåga, talspråk och emotionella förmåga, samt vilken röntgen som ska genomföras inom viss tid.

– Strokevården håller sedan länge hög nivå i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland men har skett på olika sätt utifrån olika vårdgivares förutsättningar. Nu har vi ett gemensamt dokument som anger standard, vilket ger möjlighet att erbjuda alla invånare samma jämlika goda vård oavsett var i sjukvårdsregionen de bor, säger Annika Berglund, ordförande för nationell arbetsgrupp stroke samt sjuksköterska vid Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdförloppet påbörjas vid patientens första kontakt med vården vid misstanke om stroke, och avslutas inför utskrivning från strokeenhet. Det utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och lyfter utöver åtgärder även vikten av patientens medverkan i utredning och behandling, samt mått för kvalitetsuppföljning.

– I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland finns sedan många år ett tätt samarbete inom strokevården, vilket har underlättat införandet av vårdförloppet. Detta samarbete har förstärkts genom att vårdförloppet tydliggör vilka insatser som ska genomföras oavsett var i vården patienten tas emot, säger Christina Sjöstrand, ordförande för regionalt programområde (RPO) nervsystemets sjukdomar och verksamhetschef neurologi vid Danderyds sjukhus.

Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige, den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje mest förekommande dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer. Cirka 25 000 svenskar får en stroke varje år. Dessutom drabbas 8 000–12 000 personer av transitoriska ischemiska attacker (TIA), som är ett förebud för stroke.

Vårdförlopp för stroke har införts – kan rädda fler liv, Vårdgivarguiden

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.