Publicerad 20 juni 2024

Nationell samverkansgrupp data och analys

Samverkansgruppen har som uppdrag att stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Uppdrag

Den nationella samverkansgruppen data och analys (NSG DA) har som uppdrag att leda det regiongemensamma arbetet inom området uppföljning och analys, inklusive kvalitetsregister. Fokus är på att utveckla möjligheten att nyttja data som en strategisk resurs, med förbättrad och ändamålsenlig informationshantering som bas.

Huvuduppdraget är att säkra en bred helhetssyn, strategisk inriktning, taktisk förflyttning och prioritering utifrån regionernas behov.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Översikt insatsområden NSG data och analys 2024 (PPTX) Powerpoint, 38 kB.

 • Automatiserad informationsförsörjning
 • Konsolidering centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)
 • Konsolidering registerplattformar
 • Vårddata – urval, ensning och tillgängliggörande

Nationella arbetsgrupper (NAG)

Samverkansgruppen har två nationella arbetsgrupper. Ledamöter till dessa har nominerats av samverkansgruppens befintliga ledamöter.

NAG kvalitetsregister

Den nationella arbetsgruppen arbetar med att data i kvalitetsregister ska bli mer användbara och tillgängliga för uppföljning och analys av hälso- och sjukvården.

NAG regiongemensam vårddatastrategi

Den nationella arbetsgruppen arbetar med att skapa en regiongemensam vårddatamiljö som knyter samman regionala datalager till ett gemensamt nationellt datalager.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jörgen Wenner, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarzyna Wikström, förvaltningschef, Socialkontoret, Skellefteå kommun
 • Tobias Dahlström, representant för ekonomidirektörsnätverket, ekonomidirektör, Region Dalarna
 • Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för data och analys, SKR
 • Mari Forslund, SKR (tillfälligt i väntan på kommunrepresentant)

Adjungerad

 • Kristin Schoug Bertilsson, Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation, sektionen för data och analys, SKR
 • Anna Trinks, samordnare Nationella kvalitetsregister, sektionen för data och analys, SKR