Publicerad 7 februari 2023

Nationell samverkansgrupp data och analys

Samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.

Uppdrag

 • Kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.
 • Säkra helhetssyn, strategisk inriktning, taktisk förflyttning och prioritering.
 • Utveckla ett mer modernt, sammanhållet och integrerat uppföljningssystem, för att möta upp mot ökat tryck på och behov av tillgång till relevanta data.
 • Säkra en bred helhetssyn på hur vårddatainsamlingar, kvalitetsregister och hälsodataregister motsvarar aktuella behov och hur dessa informationsförsörjs.
 • Nå ut med tydliga budskap och strategisk inriktning från regioner i samverkan, i syfte att skapa samsyn samt för att gå i takt med initiativ från staten.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Strategi kring kvalitetsregister

Exempel på aktuella fokusområden:

 • integrering av kvalitetsregisterarbetet i kunskapsstyrningssystemet
 • samspelet på sjukvårdsregional och regional nivå mellan kvalitetsregister, registercentrumorganisationer och NPO/RPO
 • regioners och kommuners gemensamma åtagande och finansiering av kvalitetsregister

Strategi för gemensam vårddatahantering

Exempel på aktuella fokusområden:

 • strategi och genomförandeplan för gemensam plattform för uppföljning och analys
 • implementering och utveckling av nationell tjänst för patientrapporterad data
 • process och ramverk för hantering av nya och förändrade behov av vårddata

Framtida organisering och resurssättning som möjliggör arbete med strukturerad vårdinformation som grund för uppföljning

Exempel på aktuella fokusområden:

 • dialog med Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation kring förutsättningar för regionernas vårdinformationssystem att tillgängliggöra data av god kvalitet i uppföljningssyfte.
 • förtydliga roll- och ansvarsfördelning mellan olika grupperingar i dessa frågor.

Arbets- och organiseringsplan för att säkra utvecklingen av det gemensamma operativa arbetet inom data- och analysområdet

Exempel på aktuella fokusområden:

 • stöd till nationella programområden och nationella arbetsgrupper i uppföljningsfrågor
 • identifiera behov av datatillgång och prioriterade datamängder
 • vägledning kring behovs- och gapanalys
 • utvecklad resultatredovisning för systemet som helhet och de nationella programområdenas insatsområden

Gemensamma budskap rörande regionernas förutsättningar och behov, utmaningar och möjligheter på området samt önskvärd strategi

Exempel på aktuella fokusområden:

 • dialog inom kunskapsstyrningssystemet och via partnerskapet gällande frågor kring datamängder av nationellt intresse, prioriteringar och utmaningar på hälsodataområdet samt inom olika regeringsuppdrag med koppling till statens nationella datastrategi

Aktuellt

Samverkansgruppen inledde sitt arbete under våren 2022.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Roger Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarzyna Wikström, förvaltningschef, Socialkontoret, Skellefteå kommun
 • Tobias Dahlström, representant för ekonomidirektörsnätverket, ekonomidirektör, Region Dalarna
 • Karin Göransson, samordnare, sektionen för data och analys, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Adjungerad

Anna Trinks, tillförordnad samordnare, sektionen för data och analys, avdelningen för vård och omsorg, SKR