Publicerad 28 juni 2024

Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet

Samverkansgruppen stödjer arbetet inom nationellt system för kunskapsstyrning vad gäller patientsäkerhetsfrågor, samt stödjer och samordnar regionernas patientsäkerhetsarbete.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Samverkan på nationell nivå

Samverkansgruppen ska samverka med andra befintliga nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbetet bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt, utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Mål:

 • I samverkan med andra aktörer och myndigheter koordinera och leda regionernas arbete i förverkligandet av nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller 2020–2024.
 • Ha en koordinerande roll av regionernas sammanhållna arbete med patientsäkerhet.
 • I samverkan med andra aktörer och myndigheter ta fram indikatorer och uppföljning inom patientsäkerhet i ett bredare perspektiv.

Exempel på samverkanspartner är Socialstyrelsen, Nationellt råd för patientsäkerhet och Ineras medicinska råd.

Samverkan med andra nationella samverkansgrupper

Patientsäkerhet är en aspekt som behöver beaktas i fler samverkansgruppers arbete. Samarbete med andra samverkansgrupper sker inom identifierade riskområden, till exempel:

 • Läkemedel
 • Medicinteknik
 • Dokumentation
 • Mätning och indikatorer
 • Patienter och närståendes medverkan

Samverkan med sjukvårdsregionala och lokala strukturer

I samtliga sjukvårdsregioner finns samverkansgrupper inom patientsäkerhet. Den nationella samverkansgruppen utgår från och håller ihop de sjukvårdsregionala patientsäkerhetsgrupperna nationellt genom återkommande gemensamma möten.

En samverkan med kommunal sjukvård på såväl nationell som sjukvårdsregional och lokal nivå är viktig eftersom det är en förutsättning för arbete med patientsäkerhet och utvecklingen av arbetssättet Nära vård. Därför finns kommunala representanter i många regionala och lokala samverkansgrupper (RSG och LSG) för patientsäkerhet.

Stöd till nationella programområden

Samverkansgruppen ska stödja programområdena genom att ge dem underlag för hur de kan arbeta med patientsäkerhet inom sitt område. Som stöd i detta har samverkansgruppen utarbetat ett verktyg för nulägesanalys inom patientsäkerhetsområdet: "Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete". Verktyget kan användas av programområden eller nationella arbetsgrupper för att säkerställa att patientsäkerhetsperspektivet beaktas i arbetet.

Patientsäkerhet behöver även beaktas vid framtagande av kunskapsstöd inom kunskapsstyrningen. I samverkan med NSG metoder för kunskapsstöd har en introduktion till arbete med patientsäkerhet tagits fram. Den beskriver hur patientsäkerhetsperspektivet inkluderas i arbetet med att ta fram kunskapsstöd.

Introduktion till arbete med patientsäkerhet

Samarbete med Socialstyrelsen

Samverkansgruppen ska stödja implementeringen av Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet i alla regioner. Syftet är att skapa en ökad patientsäkerhet genom gemensamma insatser och fokusområden.

Samverkansgruppen ska se över tillgängliga verktyg och indikatorer inom patientsäkerhetsområdet, samt utvärdera behovet av nya sådana. Arbetet sker i samverkan med till exempel Socialstyrelsen men även andra nationella aktörer inom patientsäkerhetsområdet. Målet är förbättrade förutsättningar att mäta, analysera och utvärdera vården utifrån den nationella handlingsplanen.

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete

Samverkansgruppen har tagit fram ett verktyg som regioner kan använda för att värdera sitt nuläge och bedöma vilka aktiviteter de ska prioritera inom patientsäkerhetsområdet. Syftet är att ge stöd till det strategiska patientsäkerhetsarbetet på olika nivåer och skapa förståelse för de olika perspektiven i patientsäkerhetsarbetet. Verktyget kan även användas som stöd vid framtagande av lokala handlingsplaner, utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Motsvarande verktyg finns även för kommunerna.

Analysverktyg patientsäkerhet

Insatsområden

Patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

En nationell arbetsgrupp ska inventera, utvärdera och utveckla metoder för hur patienters och närståendes erfarenheter och förmågor kan tas tillvara ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Insatsområde patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

Säkerhetskultur

En nationell arbetsgrupp ska omvärldsbevaka, utvärdera befintliga verktyg och arbetssätt samt utveckla nya arbetssätt för att stödja arbetet för en stärkt säkerhetskultur i regionerna.

Insatsområde säkerhetskultur

Uppföljning patientsäkerhet

En nationell arbetsgrupp ska bidra till utveckling av befintliga mätmetoder inom patientsäkerhetsområdet och framtagande av nya mätmetoder och indikatorer för uppföljning av patientsäkerhet på lokal, regional, sjukvårdsregional och nationell nivå.

Insatsområde uppföljning patientsäkerhet

Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete

Ett analysverktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete är framtaget. Det kan stödja och främja ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete.

Insatsområde verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete

Aktuellt

Samverkansgruppen har ett nära samarbete med Socialstyrelsen kring det nationella stödet till regioners (och kommuners) patientsäkerhetsarbete. Arbetet har utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet Agera för säker vård.

Under våren 2023 har samverkansgruppen i uppdrag att gå igenom det patientsäkerhetsmaterial som tidigare förvaltats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och föreslå en framtida förvaltning av det som är angeläget att behålla och/eller utveckla. Arbetet genomförs i nära samverkan med de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna.

I syfte att stärka patientsäkerhetsarbetet inom primärvården planeras för gemensamt arbete tillsammans med Nationella Primärvårdsrådet samt Primärvårdskvalitet under 2023. Likaså är ett samarbete med NSG Läkemedel och medicinsk teknik påbörjat, i syfte att samverka inom identifierade riskområden rörande läkemedel.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd patientsäkerhet

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Monika Johansson, SKR

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Ordförande

Charlotta Nelsson, regionövergripande chefläkare, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Monica Eriksson, patientsäkerhetssamordnare, Region Jämtland-Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Elda Sparrelid, chefläkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jacob Wulfsberg, chefläkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Axel Ros, chefläkare, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Pär Lindgren, chefläkare, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • David Lidin, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Stockholms stad