Publicerad 19 januari 2022

Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet

Samverkansgruppen stödjer arbetet inom nationellt system för kunskapsstyrning vad gäller patientsäkerhetsfrågor och stödjer och samordnar patientsäkerhetsarbetet regionalt.

Uppdrag

Samverkan på nationell nivå

Samverkansgruppen ska samverka med andra befintliga nationella grupperingar inom patientsäkerhetsområdet och verka för att det nationella patientsäkerhetsarbetet bedrivs efter gemensamma mål på ett resurseffektivt sätt.

Mål:

 • Patientens medskapande till en säker vård ska utmärka alla nationella satsningar inom patientsäkerhetsarbetet.
 • Minska fragmenteringen av åtgärder och leda till ett mer systematiskt och samordnat arbete, med målet en säker vård genom hela vårdprocessen.
 • I samverkan med andra aktörer och myndigheter koordinera och leda regionernas arbete i förverkligandet av nationell handlingsplan för patientsäkerhet som gäller 2020–2024.
 • Ha en koordinerande roll av regionernas sammanhållna arbete med patientsäkerhet.

Samverkan med andra nationella samverkansgrupper

Samverkansgruppens ska samverka med övriga samverkansgrupper inom det nationella systemet för kunskapsstyrning, för att säkerställa att patientsäkra arbetssätt genomsyrar deras arbete.

Det finns områden inom patientsäkerhet som tangerar eller potentiellt kan ingå i
övriga samverkansgrupper. Det behöver förtydligas vilken samverkansgrupp som hanterar vilka frågor eller vilken typ av samverkan som behövs, antingen genom direkt samverkan mellan samverkansgrupper eller genom gemensamma arbetsgrupper.

Exempel på områden som är viktiga inom patientsäkerhet och som också är av intresse för andra samverkansgrupper:

 • Läkemedel
 • Medicinteknik
 • Dokumentation
 • Mätning och indikatorer
 • Patienter och närståendes medverkan

Patientsäkerhetsaspekter av läkemedel och medicinteknik behöver adresseras tydligare. Indikatorer och mätvärden som belyser patientsäkerhet ur ett bredare perspektiv än enbart mätning av tidigare vårdskador behöver tas fram.

Samverkan med sjukvårdsregionala och lokala strukturer

Samverkansgruppen ska initiera en sammanhållen struktur för lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt patientsäkerhetsarbete, inom ramen för kunskapsstyrning. Där ingår formerande av sjukvårdsregionala patientsäkerhetsgrupper (RSG). Samverkansgruppen utgår från och håller ihop de sjukvårdsregionala patientsäkerhetsgrupperna nationellt.

En samverkan med kommunal sjukvård på såväl nationell som sjukvårdsregional och lokal nivå är viktig eftersom det är en förutsättning för arbete med patientsäkerhet i utvecklingen av arbetssättet Nära vård.

Nära vård på skr.se

Stöd till nationella programområden

Samverkansgruppen ska stödja programområdena genom att ge dem underlag för hur de kan arbeta med patientsäkerhet inom sitt område. Till exempel behöver arbetet med framtagande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp hanteras inte bara utifrån medicinsk evidens utan också utifrån patientsäkerhetsaspekter. Det finns ett särskilt behov av samverkan med Nationellt primärvårdsråd med tanke på utvecklingen inom Nära vård.

Samarbete med Socialstyrelsen

Samverkansgruppen ska arbeta för att Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet ska implementeras i alla regioner. Syftet är att skapa en ökad patientsäkerhet genom gemensamma insatser och fokusområden.

Samverkansgruppen ska se över tillgängliga verktyg och indikatorer inom patientsäkerhetsområdet, samt utvärdera behovet av nya sådana, i samverkan med Socialstyrelsen. Målet är förbättrade förutsättningar att mäta, analysera och utvärdera vården utifrån den nationella handlingsplanen.

Verktyg för självskattning av patientsäkerhet i regioner

Samverkansgruppen har tagit fram ett verktyg som regionerna kan använda för att värdera sitt nuläge och bedöma vilka aktiviteter de ska prioritera inom patientsäkerhetsområdet. Syftet är att stödja regionernas implementering av Socialstyrelsens nationella handlingsplan och åstadkomma regionalt förankrade handlingsplaner.

Verktyg för självskattning av patientsäkerhet i NPO

Samverkansgruppen har tagit fram ett verktyg som de nationella programområdena kan använda för att värdera sitt nuläge samt ge stöd för hur de kan arbeta med patientsäkerhetsfrågor inom sina respektive områden. Syftet är att NPO ska få en utökad kunskap i patientsäkerhetsfrågor och att patientsäkerhet genomsyrar deras arbete.

Aktuellt

Verktyg för självskattning av patientsäkerhetsarbete i regioner respektive nationella programområden har tagits fram.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för vårdhygien har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd patientsäkerhetsarbete

Kunskapsstöd vårdhygien

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Sakkunnig: Lena Karlsson, SKR

lena.karlsson@skr.se

Processtöd: Maria Omberg, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

maria.omberg@regionjh.se

Ordförande

Charlotta Nelsson, läkare, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Marga Brisman, läkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Pär Lindgren, läkare, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Axel Ros, läkare, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Elda Sparrelid, läkare, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Maria Omberg, strateg patientsäkerhet, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Lindberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), utvecklingsledare, Mjölby kommun
 • Lena Karlsson, sakkunnig, SKR

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård