Publicerad 31 januari 2024

Insatsområde verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete

Syftet med insatsområdet är att utveckla "Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete".

Ett analysverktyg för patientsäkerhetsarbete är framtaget.

Analysverktyg patientsäkerhetsarbete

Bakgrund

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i samverkan med Socialstyrelsen utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i första hand inom regionerna. Verktyget finns i tre versioner: förutom det för regionerna så finns det ett med målgrupp kommunerna och ett med målgrupp nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, till exempel nationella programområden (NPO).

Verktyget med tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för regionen att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i regionen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt områden där det saknas information om nuläget ur ett patientsäkerhetsperspektiv
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka regionens patientsäkerhetsarbete på lång sikt
  • skapa en samsyn inom regionen kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg
  • skapa en till grund för framtagande av regionala handlingsplaner.

Det finns behov av stöd till regioner (och kommuner) i implementeringen av analysverktyget. Även om analysverktyget är uppbyggt för att vara självinstruerande behövs stöd för att komma i gång med arbetet och en sammanhållande gruppering som kan vara mottagare av identifierade behov av fortsatta stöd, tillhandahålla forum för lärande med mera. Detta är viktigt även över tid. Arbetet på nationell nivå med Verktyget behöver också hållas ihop.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram en plan på hur verktyget "Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete" i framtiden kan stödja och främja ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete. Det innebär bland annat att vidareutveckla och vid behov revidera "Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete", föreslå modell för framtida förvaltning och efter behov ta fram utbildnings- och introduktionsmaterial till stöd för användarna.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i januari 2023. Arbete pågår med att revidera genomförandestöden som hör till Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete, både för regioner och kommuner. Stöden har tidigare funnits på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Nu behöver de anpassas för publicering på kunskapsstyrningvard.se.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och ordförande

Katarina Lundell, kvalitetsstrateg och tandläkare, Folktandvården Stockholms län AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

katarina.lundell@regionstockholm.se

Processtöd

Monika Johansson, SKR

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Ledamöter

  • Eva Gyllhamn, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vård- och omsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Charlotta Nelsson, chefläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Gunilla Brohmé, kvalitetschef, Sollentuna sjukhus Capio, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Elisabet Johannesson, fysioterapeut, strateg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Pär Lindgren, chefläkare, Södra Sjukvårdsregionen