Publicerad 27 maj 2024

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik

Samverkansgruppen arbetar för att ge stöd för läkemedels- och medicinteknikfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Uppdrag

Samverkansgruppen ska, i egenskap av styrgrupp, värna det regiongemensamma arbetet med nationella processer för ordnat införande av läkemedel och medicinteknik, och se till att detta utvecklas i enlighet med regionernas behov och omvärldens förväntningar samt verkar integrerat i kunskapsstyrningssystemet.

Inom läkemedelsområdet finns väl etablerade strukturer och samverkansformer på lokal och regional nivå i form av läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter. Strukturer för medicinteknik är under uppbyggnad på regional och lokal nivå. Samverkansgruppen verkar för att dessa tas tillvara inom ramen för kunskapsstyrningssystemet och utgör stöd till NPO och NAG.

Samverkansgruppen är också utsedd att vid behov även hantera läkemedels- och medicinteknikfrågor av regiongemensam och strategisk karaktär på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Kritiska läkemedelsbrister

Samverkansgruppen ska utgöra strategiskt stöd till etableringen av en nationell funktion för hantering av kritisk läkemedelsbrist, i enlighet med beslut i Regiondirektörsnätverket. Detta innebär bland annat att etablera former för samarbete med programområden och arbetsgrupper vid framtagande av rekommendationer i händelse av läkemedelsbrist.

Läkemedel i kunskapsstöd

Arbetssätt för läkemedelsfrågor i kunskapsstöd (NAG LOK) utvecklas och utvärderas så nationella programområden och arbetsgrupper får vägledning i terapirelaterade läkemedelsfrågor, i linje med läkemedelskommittéernas arbete så att parallella spår undviks. Det innebär bland annat att NAG LOK involveras i arbetet med framtagande av kunskapsunderlag i ett tidigt skede och har tolkningsföreträde i läkemedelsfrågor. Målet är att åstadkomma jämlik, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv användning av läkemedel.

Läkemedelsfrågor i kunskapsstöd

Medicinteknik uppföljning

Arbetet med att utveckla uppföljning av användning av medicinteknik fortsätter och går in en förankringsfas och initiering av utvecklingsområden.

Medicinteknik horisontspaning

Vidareutveckling av MTP-rådets arbete med horisontspaning fortsätter med att bland annat utveckla en tydligare regional arbetsprocess. Horisontspaning innebär att identifiera medicintekniska produkter som eventuellt kan bli föremål för en rekommendation till regionerna.

Strukturerad vårdinformation läkemedel

Uppdraget är att stötta regionerna i frågor om strukturerad vårdinformation gällande läkemedel. Det omfattar även förvaltning av Läkemedelsdomänen eller Kunskapsdomänen för läkemedelsinformation.

Strukturerad vårdinformation läkemedel

Funktioner

NAG LOK och Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik

MTP-rådet

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som samverkansgruppen har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd läkemedel och medicinteknik

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Läkemedel: Susanna Eklund

susanna.eklund@skr.se

Medicinteknik: Sofia Medin

sofia.medin@skr.se

Ordförande

Johan Bratt, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Ameli Norling, chef, sektionen för Hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)