Publicerad 30 januari 2024

Läkemedel i kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp (NAG LOK) ger vägledning i läkemedelsfrågor när de nationella programområdena tar fram kunskapsstöd.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen kallas NAG LOK eftersom den bemannas av arbetsutskottet för Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, förkortat LOK. Syftet med arbetsgruppen är att läkemedelsriktlinjer i kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning ska stämma överens med läkemedelskommittéernas rekommendationer.

Arbetsgruppen värderar och granskar läkemedelsinformation i de kunskapsstöd som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning och har tolkningsföreträde när det gäller läkemedelsfrågor. Den bidrar med en multiprofessionell bedömning av läkemedel utifrån en medicinsk, farmaceutisk och farmakologisk sakkunskap där medicinsk ändamålsenlighet, hälsoekonomi och miljöaspekter vägs in. Den bistår även med läkemedelsvärderingar utifrån horisontella prioriteringar.

Vid behov kan arbetsgruppen utveckla en regiongemensam läkemedelsrekommendation. Det sker utifrån särskilda kriterier, vid önskemål från Rådet för nya terapier (NT-rådet), regional läkemedelskommitté eller ett nationellt programområde.

I sitt uppdrag har arbetsgruppen stöd av sakkunniga från läkemedelskommittéorganisationen.

Aktuellt

Arbetsprocesser för arbetsgruppen kommer att etableras under året.

Om Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) och läkemedelsrekommendationer från LOK:s arbetsutskott

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Anna Adamsson, Sydöstra sjukvårdsregionen

anna.adamsson@rjl.se

Siobhan Wallhuss, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

siobhan.wallhuss@regionstockholm.se

Ordförande

Mårten Lindström, ordförande läkemedelskommittén Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Kristina Seling, ordförande läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
  • Maria Palmetun Ekbäck, ordförande läkemedelskommittén Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Åsa Rangert Derolf, ordförande läkemedelskommittén Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johan Sandelin, ordförande läkemedelskommittén Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Christina Fischer, ordförande läkemedelskommittén Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Stefan Nilsson, ordförande läkemedelskommittén Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen