Publicerad 23 januari 2024

Ökad samverkan krävs för bättre primärvårdsdata visar ny rapport

Idag råder olikheter i hur regioner registrerar och rapporterar primärvårdsdata. Det gör att det är svårt att jämföra data mellan regionerna och se faktiska skillnader i vårdens kvalitet och åtgärder. Rapporten ”Databaserad beskrivning av primärvården – en utmaning” ger förslag på förbättringar och uppmanar till samordning av hur registrering ska utföras.

Nationella arbetsgruppen (NAG) för databaserad beskrivning av primärvården har sammanställt en rapport där förutsättningar för att ta fram användbar data har undersökts. Idag saknas data som beskriver patientgrupper och flöden i primärvården på ett likartat sätt i regionerna. På grund av att regionerna registrerar olika information och på olika sätt går det inte att få fram jämförbar data. Även benämningen primärvård kan skilja. I till exempel Västra Götalandsregionen, Jönköping och delar av Västerbotten kallas det för mottagningsverksamhet.

Olika sätt att registrera ger osäker data

Sjukdomsförekomsten i form av inrapporterade diagnoser kan skilja sig åt utifrån hur registreringar hanteras och till exempel hur data extraheras ur journal- och faktureringssystemen. Men även ersättningssystemen hanteras olika och påverkar inrapporteringen.

En spade måste kallas för en spade

Rapporten ger förslag på förbättringar hur registreringen kan samordnas och ge en mer rättvisande bild.

– Det handlar om att få en bättre samverkan för att registrering ska bli likartad och hålla en hög kvalitet där man kan mäta det man verkligen vill mäta i primärvården. En konsekvens av resultatet måste bli att regionerna gemensamt kommer fram till vilken data som ska registreras och hur, samt att man har en gemensam begreppsapparat. Det vill säga att man kallar en spade för en spade. Jämförbara data är en förutsättning för att kunskapsstyrningssystemet ska vara relevant. Nästa steg måste vara att regionerna enas om en rapporteringsmodell för att komma vidare, säger Erik Ramelius, ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram rapporten.

Till rapporten om databaserad beskrivning av primärvården

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.