Publicerad 20 augusti 2021

Nationella arbetsgrupper (NAG)

Nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) tillsätter nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor. NAG bistår NPO i att utföra dess uppdrag.

I de nationella arbetsgrupperna finns respektive sjukvårdsregion representerad av experter inom primär- och specialistvård. Jämn könsfördelning ska eftersträvas och grupperna ska ha en multiprofessionell sammansättning med representation från både primärvård och specialistvård. Även representanter för kvalitetsregister och vårdprogram, patientföreträdare och eventuell kommunrepresentant ska finnas med.

Sammansättningen av gruppens medlemmar är viktig för att patients perspektiv och vårdkedjan i största möjliga mån ska speglas i arbetssättet och prioriteringar som görs både i NAG och NPO.

Tidigare etablerade programråd blir NAG

Sedan tidigare finns det nationella programråd som har arbetat med kunskapsstyrning och att ta fram kunskapsstöd inom flera områden. Kunskapsstöd framtagna i dessa grupper finns länkade under respektive NPO på sidan Nationella programområden.

Alla programrådens arbete, erfarenheter och producerade kunskapsstöd förvaltas nu i regioners system för kunskapsstöd. Det innebär bland annat att vissa programråd övergår till att bli en NAG i ett NPO. Dessa är diabetes, astma/KOL, stroke och strama.

Film om de nationella arbetsgrupperna

Lars Rosengren, ordförande nationell arbetsgrupp stroke och TIA, om vilken nytta han ser av det arbete som gruppen åstadkommit.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård