Publicerad 19 januari 2024

Insatsområde metoder och principer för strukturerad vårdinformation

Den permanenta nationella arbetsgruppen (NAG) för metoder och principer för strukturerad vårdinformation ska genomföra och koordinera aktiviteter som rör arbete med informationsstruktur och kodverk. Syftet är att säkerställa enhetliga arbetssätt inom Nationellt system för kunskapsstyrning samt att bistå i arbetet med att ta fram konkreta informatiska resultat som alla regioner har nytta av.

Uppdrag

Utveckla och förvalta metoder och principer

Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram och förvalta gemensamma metoder och principer för regionernas operativa arbete med strukturerad vårdinformation, och successivt bygga upp ett strategiskt ramverk inom området.

Stötta och bidra i pågående aktiviteter

När konkreta aktiviteter rörande strukturerad vårdinformation ska genomföras tillsätts tillfälliga arbetsgrupper med specifika uppdrag. Det kan till exempel handla om utveckling av nationellt gemensamma kodverk och urval, eller andra beskrivningar av information som behöver kunna hanteras enhetligt. I varje tillfällig arbetsgrupp ingår en eller flera ledamöter från den permanenta arbetsgruppen. Dessa ledamöter deltar i det informatiska arbetet, bistår med metodstöd, identifierar principfrågor och säkerställer att olika aktiviteter samordnas. De har även i uppdrag att verka för att de gemensamma metoderna och principerna används regionalt.

Bereda ärenden på uppdrag av NSG strukturerad vårdinformation

Arbetsgruppen har även i uppdrag att vara bollplank till NSG strukturerad vårdinformation och bistå i beredningen av ärenden som ska hanteras av samverkansgruppen. Det kan handla om att ta fram och lämna synpunkter på underlag inför beslut, lyfta förslag på nya aktiviteter, förankra frågor samt informera om aktiviteter som pågår inom området. Förankringen sker sjukvårdsregionalt samt genom respektive kundgrupp för de större vårdinformationssystemen. Ytterligare en viktig uppgift för arbetsgruppen är att identifiera frågor som är i behov av regiongemensamma ställningstaganden.

Aktuellt

Sammanställning av prioriterade informationsmängder

Det pågår ett arbete med att sammanställa gemensamma behov av informationsmängder från bland annat nationella kvalitetsregister, vårdförlopp, Nationell patientöversikt (NPÖ) och Journalen. Arbetet omfattar sådant som redan finns framtaget men även sådant som borde arbetas fram gemensamt med flera perspektiv i beaktande. I ett nästa steg kan listan kompletteras med de informationsmängder som nämns i aktuella EU-initiativ, till exempel Europeiska hälsodataområdet (EHDS) och den europeiska patientöversikten, för att ge en uppfattning om hur de olika behoven överlappar eller kompletterar varandra. Dialog pågår även med Socialstyrelsen om deras nationella informationsmängder (NIM:ar). Tanken är att sammanställningen ska utgöra underlag till en plan för ett kommande arbete med informationsmängder som är återanvändbara i olika syften och sammanhang.

Process för arbete med strukturerad vårdinformation

Det pågår ett arbete med att ta fram en processbeskrivning för regionernas gemensamma arbete med strukturerad vårdinformation, inklusive tillhörande stöddokument. Processen har arbetsnamnet ”Arbeta samordnat och regiongemensamt med strukturerad vårdinformation” och består av tre delprocesser:

 1. Ta emot och bedöma ärende
 2. Ta fram, besluta och tillgängliggöra informatisk produkt
 3. Förvalta informatisk produkt

Förvaltningsrutin för regiongemensamma kodverk

Enligt den föreslagna rutinen ska arbetsgruppen ansvara för förvaltning av de regiongemensamma kodverk som tas fram. En mindre grupp av arbetsgruppens ledamöter, kompletterat av en resurs från SKR:s stödfunktion, ser till att kodverken hålls uppdaterade och att nödvändiga ändringar genomförs och kommuniceras. Planen är att kodverken framöver tillgängliggörs genom regionernas gemensamma terminologitjänst hos Inera.

Ett exempel på kodverk som beslutats av NSG strukturerad vårdinformation och som NAG ansvarar för att förvalta är

Kodverk för yrken inom hälso- och sjukvården

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Kristin Schoug Bertilsson, SKR

kristin.bertilsson@skr.se

Ordförande

Hanna Broberg Danielsson, informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Tomas Vikdahl, verksamhetsutvecklare digitalisering, Norra sjukvårdsregionen
 • Anders Larsson, verksamhetsstrateg hälsoinformatik, Norra sjukvårdsregionen
 • Hanna Svensk, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Björn Sternhammar, informatiker, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jessica Rosenälv, informationsarkitekt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Maria Nygren, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mats Lööf, medicinsk rådgivare, Västra sjukvårdsregionen
 • Sanna Åsberg, informationsarkitekt och informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Helen Broberg, informatikarkitekt, Södra sjukvårdsregionen
 • Lars Börjesson, informatiker, Arkitektfunktionen Inera