Publicerad 16 mars 2022

Definiera problem och formulera mål

Arbetsgruppen skapar en gemensam bild över varför det är viktigt att förbättringsarbete ska genomföras.

Starten i förbättringsarbetet är antingen målorienterad eller problemorienterad. Målorienterad förbättring innebär att det finns ett uttalat mål. Ibland är målet uttryckt med mätbara egenskap som tydligt kan signalera när målet är uppnått, till exempel att 80 procent av patienterna med höftfraktur ska opereras inom 24 timmar.

När det gäller problemorienterad förbättring fungerar metoden “7 frågor” bra för att definiera problemet. Exempel på problemformulering: "Under perioden maj till i september 2019 ändrades 20 procent av planerade behandlingar på avdelning 9b två dagar innan ingreppet vilket skapar lidande, oro och logistiska bekymmer för patienten".

Frågor att ställa sig

  • Inom vilket område har vi problem, eller når inte målen?
  • Hur yttrar sig problemet för patienter och närstående?
  • Ger vi den behandling vi vill enligt evidens?
  • Kan vi definiera problemet med mätbar egenskap?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård