Publicerad 21 februari 2022

Ögonsjukdomar vid covid-19

Här finns kunskapsstöd är framtagna av nationellt programområde (NPO) ögonsjukdomar, för glaukom och medicinsk retina vid covid-19.

Glaukom vid covid-19

Glaukom är en sjukdom som inte går att bota, men genom trycksänkande terapi kan sjukdomsförloppet bromsas och försämringshastigheten minimeras. Patienter som kontrolleras på glaukommottagningen är en mycket blandad grupp med allt från patienter med riskfaktorer till patienter med mer eller mindre akuta synhotande tillstånd.

Diagnostisering och behandling av vissa tillstånd har högsta prioritet i Prioriteringslistan för ögonsjukvård och är att betrakta som angelägna. Kontroller och behandling av dessa patienter kan inte vänta. Med anledning av covid-19-pandemin rekommenderar vi därför en genomgång av väntelistor och förnyad prioritering utifrån angelägenhetsgrad hos respektive patient.

Prioritering av patienter

Patienter med glaukom och covid-19 kan omhändertas i varierande grad, beroende på diagnos och riskgrupp. Riskgrupp bedöms genom individuell prövning, och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för patienter som är yngre än 70 år samt riskgrupper.

1. Patient i prioriterad riskgrupp

Patienter i prioriterade riskgrupper bör omhändertas i den utsträckning det är möjligt, och så snart som det är möjligt. Följande grupper med högsta angelägenhetsgrader oavsett ålder bör omhändertas enligt klinisk rutin:

 • Kraftigt förhöjt tryck med värk (akut glaukom)
 • Kraftigt förhöjt tryck utan värk
 • Känt glaukom med dålig tryckreglering och progredierande synfältsdefekter
 • Nyupptäckt glaukom med papill- och synfältsskada
 • Dubbelsidigt välreglerat glaukom med avancerad skada. Det gäller patienter yngre än 70 år och riskgrupper efter individuell prövning.
 • Trycksänkande kirurgi bedöms angelägen och bör fortgå som planerat.

2. Patient som inte är i prioriterad riskgrupp

Besök för patienter med sjukdomstillstånd med lägre angelägenhetsgrader än punkt 1 kan, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för patienter yngre än 70 år och riskgrupper, senareläggas om man efter individuell prövning bedömer risken för försämring som begränsad. Yngre patienter i dessa grupper kan kontrolleras som planerat under förutsättning att resurser finns:

 • Ensidigt välreglerat glaukom med avancerad skada
 • Lindrigt glaukom med välreglerat tryck och stabilt synfält
 • Okulär hypertension med flera riskfaktorer
 • Okulär hypertension

3. Patient med lägst angelägenhetsgrad

Besöket senareläggs oavsett ålder. Det gäller denna diagnos:

 • Hereditet för glaukom, nära släkting
Ladda ned kunskapsstödet för glaukom vid covid-19 för utskrift (PDF)

Medicinsk retina vid covid-19

Våt AMD är en kronisk sjukdom som inte går att bota. Sjukdomen och synfunktionen kan effektivt kontrolleras med injektioner av anti-VEGF läkemedel. Utan behandling, eller om behandlingsintervallen blir för glesa, löper patienten stor risk för permanent synnedsättning. Samma sak gäller CRVO som därutöver, vid ischemisk sjukdom, obehandlad löper risk att utveckla komplikationen neovaskulärt glaukom. Diagnostisering och behandling av dessa tillstånd har högsta prioritet i Prioriteringslistan för ögonsjukvård och är att betrakta som halvakuta och behandling kan inte vänta. Vid DME och BRVO kan injektionsbehandling efter individuell bedömning ofta senareläggas med begränsad risk för försämring eller bestående synskada.

På injektionsmottagningen

Målet är att patienten ska vistas så kort tid och komma i kontakt med så få personer som möjligt på mottagningen. Antalet undersökningar ska därför begränsas så långt som möjligt och fokus ska ligga på behandling och att försöka åstadkomma så fysiskt glesa flöden som möjligt, utifrån de begränsningarna lokalerna har.

Patienter som ringer, eller uppger förkylningssymtom vid ankomst, skickas hem. Patienterna ska uppmanas att höra av sig efter två veckors symtomfrihet för att boka ny besökstid.

Ett standardbrev med information om risken att avstå behandling bör skickas hem till
patienter som uteblir eller avbokar.

Injektionsbehandling av olika diagnoser

AMD

Patienten kallas till behandling oavsett ålder. Patient som går i ”treat and extend”, vilket är den vanligaste behandlingsstrategin i Sverige idag, läggs på sitt senaste säkra behandlingsintervall och ordineras flera injektioner i följd, minst en behandlingstid av sex månader. Patienten kallas direkt till injektion utan föregående kontroll. Om en AMD-patient uppger en försämring görs odilaterad OCT på båda ögonen som får bedömas av läkare på plats eller i efterhand beroende på kapacitet. Patienten får sin planerade injektion och kontaktas vid behov i efterhand om behandlingsintervallen bedöms behöva justeras eller andra ögat behöver behandling.

Myop CNV

Handläggs på samma sätt som våt AMD. Uppstart två till tre injektioner under en månads intervall, därefter kontroll PRN. Är bilden mycket stabil kan man avstå att kalla patienten som istället hör av sig vid försämring.

CRVO

Patient som behandlas ”treat and extend” läggs på sitt senaste säkra intervall och ordineras flera injektioner. Patienten kallas direkt till injektion utan föregående kontroll. I de fall där det finns risk för utveckling till neovaskulärt glaukom, ischemisk CRVO, visus ≤ 0,3, ska injektionsintervallet inte överskrida tio veckor. Om patienten uppger försämring görs tryckmätning och odilaterad OCT.

BRVO

Patient som behandlas ”treat and extend” läggs på sitt senaste säkra intervall och ordineras flera injektioner. Patienten kallas direkt till injektion utan föregående kontroll.

Patient som är stabil och går på PRN (vid behovsbehandling) kallas inte, utan uppmanas höra av sig vid försämring av symtom. Patienten kallas då för kontroll (OCT).

DME

Patient som behandlas ”treat and extend” läggs på sitt senaste säkra intervall och ordineras flera injektioner. Rör det sig om behandlingsuppstart kan man ge fler än tre injektioner i följd, fem till sex stycken med månatliga intervall utan kontroll. Patient som har haft långvarig behandling, bedömts stabil och går på glesa intervall (minst tre månader) eller PRN kallas inte utan sätts på väntelista. Patienten uppmanas att höra av sig vid upplevd synförsämring. Patienten kallas då för kontroll (OCT).

Gemensamt för CRVO, BRVO och DME: överväg switch till Ozurdex för att förlänga
injektionsintervallen.

Övriga diagnoser och behandlingar

Diabetesretinopati med neovaskulära komplikationer

Planera för initial injektionsbehandling med flera injektioner. Därefter, om utrymme finns, görs komplettering av scatter alternativt planeras för perifer retinal kryo/cyclodiod.

Laser

Scatterbehandling görs endast på tidigare obehandlade ögon med aktiv proliferativ sjukdom. Komplettering av tidigare scatter görs endast i undantagsfall efter individuell bedömning. Komplettering med injektioner kan skjuta upp tiden till eller behovet av ytterligare scatter. Inga fokala laserbehandlingar utförs.

Läkarkontroller för diabetesretinopati

Allvarlig och preproliferativ diabetesretinopati samt patienter med dålig metabol kontroll bör kallas för kontroll enligt tidigare planering.

Screening för diabetesretinopati (årskontroller eller glesare)

Detta har låg prioritet och kan senareläggas. Undantag: Gravida diabetiker vilka kallas som tidigare.

Körkortsintyg. Patienten frågar i första hand själv Transportstyrelsen om dispens.

CSCR

Kontroller kan flyttas fram tre till sex månader. PDT-behandling kan vänta.

Ladda ned kunskapsstödet för medicinsk retina vid covid-19 för utskrift (PDF)

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.